Şanlıurfa Şehrinde Yaşayan Suriyelilerin Suriye İç Savaşı (2011) Öncesinde ve Sonrasında Sosyoekonomik Durumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2022-102
Number of pages: 3206-3218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Şanlıurfa şehrinde yaşayan Suriyelilerin, göç öncesi (2011 öncesinde Suriye’deyken) ve göç sonrası (Şanlıurfa’dayken) sosyoekonomik durumlarına odaklanmaktadır. Zorunlu göçe maruz kalmış insanların, mevcut sosyoekonomik durumlarının daha iyi ortaya konulması için, göç öncesi durumlarının da bilinmesi gerekmektedir. Böyle bir çalışma, bir taraftan Suriyelilerin göç öncesindeki sosyoekonomik durumunu diğer taraftan da göç sonrası sosyoekonomik yapılarında meydana gelen değişikliği daha sağlıklı anlamaya katkı sunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Suriyelilerin göç öncesi ve göç sonrası sosyoekonomik durumlarını karşılaştırmalı bir analize tabi tutarak, Suriyelilerin sosyoekonomik durumlarında meydana gelen değişikliğin nasıl olduğunu Şanlıurfa şehrinde yaşayan Suriyeliler üzerinden ortaya koymaktır. Bu araştırmada, veri toplam tekniği olarak saha gözlemleri ve anket tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Eyyübiye’ye bağlı 25 ve Haliliye’ye bağlı 20 olmak üzere toplam 45 şehirsel mahallede 360 gönüllü Suriyeli katılımcıya rastgele örneklem yoluyla ve yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Anketler bir online veri toplama aracı olan KoBotoolbox programı aracılığıyla 2020 yılının eylül ayında uygulanmıştır. Sonuç olarak, zorunlu göç sonrası, Suriyelilerin sosyoekonomik yapılarında ciddi değişikliklerin olduğu görülmüştür. Göç öncesiyle kıyaslandığında, zorunlu göçün, Suriyelilerin sosyoekonomik yapılarını %19’luk düzeyde “iyi” yönde etkilediği, %70’lik düzeyde de “kötü” yönde etkilediği saptanmıştır. Zorunlu göçün sosyoekonomik olarak etkilemediği Suriyelilerin oranı ise, %11 düzeyinde olduğu görülmüştür. Böylece, göç öncesiyle kıyaslandığında, göç sonrası Suriyelilerin sosyoekonomik durumlarının, %19’u “olumlu” ve %70’i “olumsuz” olmak üzere, %89 oranında etkilendiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the socioeconomic status of Syrians who living in Şanlıurfa city before migration (when in Syria before 2011) and after migration (in Şanlıurfa). In order to better reveal the current socioeconomic status of people who have been subjected to forced migration, their before migration status should also be known. Such a study can contribute to a healthier understanding of the current socioeconomic status of the existing Syrians before the migration, on the one hand, and the change in their socioeconomic structure after the migration, on the other hand. The aim of this study is to analyze the socioeconomic conditions of the Syrians before and after the migration, and to reveal how the socioeconomic status of the Syrians has changed through the Syrians who living in the city of Şanlıurfa. In this study, were used field observations and survey technique as data collection technique. In this context, a survey was applied to 360 volunteer Syrian participants through random sampling and face-to-face interviews in a total of 45 urban neighborhoods, 25 in Eyyübiye and 20 in Haliliye, where Syrians live heavily. The Surveys were administered in September 2020 via the KoBotoolbox application, which is an online data collection tool. As a result, it has been observed that there are serious changes in the socioeconomic structures of the Syrians after the forced migration. Compared to before migration, it was determined that forced migration had a “good” effect on the socioeconomic structure of Syrians at a level of 19%, and a “bad” effect on the socioeconomic structure of 70%. It has been observed that the rate of Syrians who are not socioeconomically affected by forced migration is at the level of 11%. Thus, when compared to before migration, it was determined that the socioeconomic status of Syrians after migration was affected by 89%, including 19% “positive” and 70% “negative”.

Keywords