Hemşirelik Öğrencilerinde Mobbingin Güdülenme Kaynakları Ve Sorunlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2494-2501
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik stajda mobbing durumlarını ve bunun motivasyon üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte araştırmanın örneklemini, Afyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 2.,3.,4. sınıfta okuyan 247 öğrenci oluşturdu. Araştırma 14 Şubat-14 Temmuz 2018 tarihlerinde yapıldı.  Araştırmacılar tarafından geliştirilen 26 sorudan oluşan “Veri Toplama Formu” kullanıldı.  24 sorudan oluşan “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki kare, Mann Whitney U Testi kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.5±1.76’dır. Öğrencilerin %60,7’si kadın, %39,3’ü erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %55,9’u mobbinge maruz kaldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, en çok (%61,3) sorumlu hemşireler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. En fazla mobbinge maruz kalma nedenleri; uygulamada yetersizlik (%40,8), stajyer öğrenci olması (%36,2), nedensiz (%23)dir. Öğrencilerin içsel güdülenme faktörü güvenirlilik katsayısı alfa değeri =.723; puan ortalaması 40,21±7,28 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Öğrencilerin en yüksek içsel güdülenme düzeyleri bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the mobbinge exposure status of nursing students in a clinical and the effect of this situation on motivation.

Methods: The sample of the descriptive type of research, Afyon Faculty of Health Sciences Department of Nursing 2nd, 3rd, 4th. created 247 students studying in the classroom. The research was conducted between 14 February and 14 July 2018. “Data Collection Form”, consisting of 26 questions developed by the researchers, was used. Motivation Sources and Problems Scale consisting of 24 questions was used. In the analysis of the data, percentage, mean, standard deviation, chi square, Mann Whitney U  were used.

Results:  The mean age of the students was 22.5 ± 1.76.  60.7% of the students were female and 39.3% were male. 55.9% of the students participated in the study stated that they were exposed to mobbing. The students (61.3%) stated that they were exposed to mobbing by responsible nurses. Causes of exposure to mobbing; in practice (40.8%), internship (36.2%), without reason (23%).The students' internal motivation factor reliability coefficient alpha value = .723; the mean score was 40,21 ± 7,28. Conclusion: The students had the highest levels of internal motivation.

Keywords