Kültürel Misyonlara Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetsel Bağlam Ve Gönüllülük Kapsamında Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2385-2394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, kültürel misyonlara sahip STK üyelerinin (yönetici, diğer) yönetsel bağlamda gönüllülüğe yönelik eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede, oluşturulan anket ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunan, kültürel misyonlara sahip köklü ve önemli STK’lar kapsamında yer alan 158 bireyle (yönetici, üye) Haziran 2021– Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak uygulanmıştır. Faktör analizi bulguları sonucunda, kültürel misyonlara sahip STK’larda yer alan bireylerin algıları çerçevesinde, yönetsel öneme yönelik iki ve gönüllülük özelliğine yönelik üç faktör şeklinde toplamda beş faktör ortaya çıkmıştır. Katılımcılar faktörleri ileri düzeyde önemsemektedirler. Ayrıca kültürel misyonlara sahip STK’lar için yönetsel önemin gönüllülük özelliklerini yüksek düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Cinsiyet açısından, faktörlere farklı bir bakış açısı bulunmamaktadır. Faktörlere, lisansüstü eğitim almış gruplar daha yüksek önem vermektedir. Gönüllülük özelliği II ve III faktörlerini üye /diğer grubu yöneticilere göre daha fazla önemsemektedir. Yönetsel önem I ve II ile gönüllülük özelliği II faktörlerine 10 yıl ve üstü deneyimi olan bireyler 1-9 yıl deneyimi olan bireylere göre daha fazla önem vermektedirler.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the tendencies of NGO members (manager, other) with cultural missions towards volunteering in the administrative context. In this context, the survey was applied face-to-face and online with 158 individuals (managers, members) who are involved in national and international activities and are within the scope of well-established and important NGOs with cultural missions between June 2021 and December 2021. As a result of the factor analysis findings, a total of five factors emerged, two for managerial importance and three for volunteerism, within the framework of the perceptions of individuals in NGOs with cultural missions. Participants attach great importance to factors. In addition, it has been determined that the administrative importance for NGOs with cultural missions affects the volunteering characteristics at a high level. In terms of gender, there is no different perspective on the factors. Groups with postgraduate education attach higher importance to factors. Volunteering feature gives importance to II and III factors more than members/other group managers. Individuals with 10 or more years of experience give more importance to the factors of managerial importance I and II and volunteering feature II than individuals with 1-9 years of experience.

Keywords