Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Yaşadığı Problemler, Çözümleri Ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2465-2479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı anaokulunda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının okul yönetiminde en sık yaşadığı problemleri, problemlere yönelik çözüm süreçlerini ve varsa çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma modellerinden olgubilim deseninde tasarlanan bu çalışmada veri toplamak için yedi müdür ve üç müdür yardımcısı ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sürecinden elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Öğrenci kaynaklı problemlerin genel olarak okula ve sınıfa uyum, öz bakım beceri eksiklikleri, telefon-tablet ve televizyon bağımlılığı (3 T) başlıklarında yoğunlaşmıştır. Veli kaynaklı problemler velilerin ilgisizliği, okula yönelik abartılı beklentileri, okulları bakımevi gibi görme ve eğitim sürecine dahil olmama başlıklarında toplanmıştır. Okul yöneticilerinin bir kısmı öğrenci ve veli kaynaklı problemlerin velilere yönelik olarak düzenlenen seminerler vasıtasıyla azaltılabileceği düşüncesindedir. Ayrıca aile kaynaklı problemlerin çözümünde rehberlik servislerinden de destek alınabileceği belirtilmiştir. Okul yöneticileri mali, idari ve resmi konularla bağlantılı olarak aidat toplayamama ve ödenek alamamama başlıklarında sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Fiziki yapı ve donanımla bağlantılı olarak tüm etkinliklerin bir sınıfta yapılması, depo olmaması başlıklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Gelir düzeyi düşük olan ailelerin yoğun olduğu okullara yönelik olarak ödenek sağlanmasının önemine vurgu yapılmış, bu tür okullara ödenek gönderilmesinin hizmet kalitesi bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. Okulun bulunduğu sosyo-kültürel çevre bağlantılı sorunlar kapsamında, özellikle düşük sosyo-ekonomik çevrede görev yapan okul yöneticilerinin okula ilgisizlik, çevrede suç oranının yüksek olmasını, ekonomik yetersizlikleri önemli problemler olarak belirtmişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The aim of the study was to determine the most common problems faced by principals and vice principals working in kindergartens in school management, solution processes for problems and solution suggestions, if any. In this study, which was designed in the phenomenology model, one of the qualitative research models, seven principals and three deputy principals were interviewed to collect data. The data obtained from the interview process were interpreted by making content analysis. Student-related problems generally focused on adaptation to school and class, lack of self-care skills, phone-tablet and television addiction (3 T). Problems originating from parents are grouped under the titles of parents' indifference, exaggerated expectations for school, seeing schools as nursing homes and not being involved in the education process. Some of the school administrators think that student and parent-related problems can be reduced through seminars organized for parents. In addition, it was stated that support can be obtained from guidance services in solving family-related problems. School administrators stated that they had problems with the titles of not being able to collect dues and not receiving allowances in connection with financial, administrative and official issues. It has been determined that all activities in connection with the physical structure and equipment are carried out in a classroom and there is no warehouse. The importance of providing allowances for schools with low income families was emphasized, and it was emphasized that sending allowances to such schools was important in terms of service quality. Within the scope of the problems related to the socio-cultural environment in which the school is located, the indifference of the school administrators, especially those working in the low socio-economic environment, to the high rate of crime in the environment, and economic inadequacies were stated as important problems.

Keywords