İşletmelerde Yenilikçilik Yönetimi

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 1872-1883
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, inovasyon kavramının detayları ve işletmelerde inovasyonun nasıl uygulandığını açıklamaktır. İnovasyon, günümüzde bilindiği şekliyle sadece üniversitelerde, işletmelerde ele alınan bir konu olmaktan çıkmış, hatta politikacıların önemsediği bir kavram haline gelmiştir. Küreselleşme, dünya ticaretinin küreselleşmesine yol açmıştır. Ülkeler arasında artan rekabet, bununla birlikte birçok ülke pazarda rekabet etmesine sebep olmuştur. Bu durumda rekabet ve "teknolojik rekabet" ve "düşük fiyat rekabeti" olarak etkisini gösterir. Böylece ulusal ölçekte ve rekabetin etkisi yadsınamayacak olan şirketler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde inovasyon ve inovasyon yönetimi, rekabet haline gelmektedir. Çünkü karlılığı artırmak için söz sahibi olmak ve yenilik yapmak bir çözüm olarak görülmektedir. Bu çalışmada detaylı olarak işlenen inovasyon kavramı ile inovasyonun ulusal ve Türkiye boyutlarına değinilmiş, inovasyon ve inovasyon yönetimi ile sonuçlanan işletmeler için önemi, işletme inovasyonu ve  kullanılan bilgilerin nasıl yönetildiğine dair örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Purpose of this study detail the concept of innovation and innovation in enterprises aimed to explain how they are implemented. Innovation, as it is known today, had ceased to be an issue dealt with only in universities, and businesses and even became a concept that gives importance to the politicians. Globalization has led to the globalization of world trade. Increased competition between the countries, however, many countries have been competing in the market. In this case, competition and "technological competition" and "low-price competition" indicated the effect. Thus, speaking nationally, companies can not be denied the effect of competition, innovation, and innovation management in both developed and developing countries, competition become. Because to have a say and make innovations in order to increase profitability, and is seen as a solution. Processed in this study in detail the concept of innovation, innovation in the size of the national and Turkey are mentioned, the importance for businesses that result in innovation and innovation management, business innovation, and how the information is otherwise managed by giving examples of those used and tried to explain.

Keywords