Negatif Duygulanımın Etik Dışı Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1736-1750
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik konusu, pazarlama alanında uzun yıllardır incelenmekte olup mevcut çalışmalar genellikle işletmelerin etik dışı karar ve eylemlerine odaklanmaktadır. Ancak tüketiciler de, özellikle perakende ve satış ortamlarında işletmeler açısından zararlı sonuçlar doğuran etik dışı davranışlarda bulunmaktadırlar. İlgili literatür incelendiğinde, etik dışı tüketici davranışlarının pek çok faktörden etkilendiği ve cinsiyetin negatif duygulanım ve etik dışı tüketici davranışları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak bir kişilik olarak negatif duygulanımın kadın tüketicilerin etik dışı davranışları üzerindeki etkisi henüz araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma, negatif duygulanımın kadın tüketicilerin etik dışı davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri, Bursa ilindeki kadın tüketicilerden çevrim içi anket yöntemiyle toplanmış ve verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, negatif duygulanımın zararsız olarak algılanan faaliyetlerden yararlanma dışındaki etik dışı tüketici davranışları üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Ethics has been studied in marketing for many years, and current studies generally focus on unethical decisions and actions of businesses. However, consumers also display unethical behaviors, especially in retail and sales environments, which have harmful consequences for businesses. When the relevant literature is examined, it is seen that unethical consumer behavior is affected by many factors, and gender has an effect on negative affectivity and unethical consumer behaviors. However, the effect of negative affectivity as a personality trait on the unethical behaviors of female consumers has not been investigated yet. Therefore, this study aims to reveal the effect of negative affectivity on the unethical behaviors of female consumers. Research data were collected from female consumers in Bursa by online survey method, and structural equation modeling was used to analyze the data. As a result of the research, it was found that negative affectivity has a significant and positive effect on unethical consumer behaviors, except for benefiting from activities perceived as harmless.

Keywords