Rehber Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumları ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2246-2259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, rehber öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutum ve öz-yeterlik düzeylerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada ayrıca üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutum ve öz yeterlik düzeyleri bazı değişkenler temelinde incelenmiştir. Araştırmaya Gaziantep ilindeki iki üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışma bölümlerinde 2., 3. ve 4. sınıflara devam eden 328 öğrenci katılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Tutum Ölçeği (Tortop, 2014a) ve Üstün Yetenekli Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği (Tortop, 2014b) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, rehber öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik tutumları kararsız düzeyinden biraz yüksekken, üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili öz-yeterlik algıları orta düzeyde bulunmuştur. Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmak isteyen, üstün zekalı bireylerle etkileşime giren, üstün yetenekli bireylerle ilgili kitap okuma/film izleme gibi etkinliklerde bulunan rehber öğretmen adaylarının ortalama tutum puanları daha yüksektir. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili rehber öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları, üstün yetenekli bireylerle çalışma ve üstün zekalı öğrencilerle ilgili bilimsel toplantılara katılma durumlarına göre olumlu yönde önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Rehber öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimine karşı tutumları ile üstün yetenekli eğitimin öz-yeterlikleri arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Araştırma bulguları tartışılarak uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aimed to reveal the attitude and self-efficacy levels of school counseler candidates’ towards the education of gifted students. In the study, the relationship between the attitudes of school counseler candidates towards gifted students and their self-efficacy levels towards gifted education was also investigated. 328 students attending the 2nd, 3rd and 4th grades in the guidance and psychological counseling departments of two universities in Gaziantep province participated in the study. The research was designed with a relational survey model. The Personal Information Form developed by the researchers, the Education Attitude Scale for Gifted Students (Tortop, 2014a) and the Self-Efficacy Scale for Gifted Education were used to collect the data (Tortop, 2014b). As a result of the study, while the attitudes of counselor teacher candidates towards gifted students were slightly higher than their indecisive level, their self-efficacy perceptions about the education of gifted individuals were found to be moderate. The average attitude scores of the counselor teacher candidates who want to work with gifted students, interact with gifted individuals, and engage in activities such as reading books / watching movies about gifted individuals were higher. The self-efficacy perceptions of school counseler candidates regarding the education of gifted students differed significantly according to their status of working with gifted individuals and attending scientific meetings about gifted students. A weak positive correlation was found between the attitudes of counselor teachers towards gifted education and self-efficacy of gifted education. Research findings were discussed and suggestions were provided for implemantation and further research.

Keywords