Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-07 15:48:14.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 1541-1557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretiminde yaşanan sorunlara yönelik yapılan tezlerin incelenmesidir. Bu araştırma dokuman analizi modelinin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Yapılan araştırmada 2003-2021 yılları arasında Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik tezler ele alınmıştır. Bu kapsamda 51 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Bu tezlerin kapsamını 47 yüksek lisans ve 4 doktora tezi oluşturmaktadır. Çalışmada incelenen tezlere internet üzerinden erişim sağlanmıştır. Bu bağlamda YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik üzerinden “Sosyal Bilgiler” ve “Sosyal Bilgilerde Karşılaşılan Sorunlar” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan tezler dokuman analizi yoluyla yıl, araştırma türü, araştırma yöntemi, konu alanları, seçilen örneklem, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları, üniversitelere göre dağılımları, veri analiz yöntemleri ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerileri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular grafik ve tablolar halinde sunulmuştur. İncelenen lisansüstü tezlerde en çok nicel araştırma yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca en fazla ele alınan sorun ve çözüm önerisinin ise sosyal bilgiler öğretim programına yönelik olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the theses about the problems experienced in Social Studies teaching in Turkey. This research is qualitative research in which the document analysis model is used. In the research, theses about the problems encountered in Social Studies teaching in Turkey between the years 2003-2021 were discussed. In this context, 51 postgraduate theses were examined. The scope of these theses consists of 47 master's and 4 doctoral theses. The theses examined in the study were accessed via the internet. In this context, a search was carried out using the keywords "Social Studies" and "Problems Encountered in Social Studies" over the Higher Education National Thesis Center and Google Scholar. The theses made in the field of Social Studies and Social Studies Education were evaluated in terms of year, research type, research method, subject areas, selected sample, sample size, data collection tools, distribution by universities, data analysis methods and possible solutions to these problems through document analysis. The findings obtained in the study are presented in graphics and tables. It was determined that the most quantitative research method was used in the postgraduate theses examined. In addition, it has been determined that the most discussed problem and solution proposal is for the social studies curriculum.

Keywords


 • Abay, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar,

 • Abay, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar,Yüksek Lisans Tez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Samsun.

 • Acar, R. (2003). Sosyal Bilgiler Dersi İçeriğinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir.

 • Akdeniz, N. (2008). 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni ders Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler.Yüksek Lisans Tez, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programı ve Öğretimi, Konya.

 • Akgül, N. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve KarşılaşılanSorunlar Niğde İl Örneği. Yüksek Lisans Tez, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Niğde.

 • Akmehmetoğlu, H. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar(Kastamonu İli Örneği). Yüksek Lisans Tez, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Kastamonu.

 • Akşit, İ. (2011). İlköğretimde Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ÖğretimindeKarşılaştıkları Sorunlar (Denizli-Erzurum Örneği). Yüksek Lisans Tez, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Denizli.

 • Aktaş, S. (2010). İlköğretim 2.Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi Sorunlar veÇözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tez, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Kilis.

 • Alataş, F. (2008). İlköğretim programında 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar.Yüksek Lisans Tez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı, İzmir.

 • Arslan, M. (2019). Değerlerin Kazandırılma Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar veÇözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tez, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

 • Arslantaş, S. (2006). 6. ve 7.Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersi Program Uygulamalarında Karşılaşılan SorunlarınÖğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi Malatya İl Örneği. Yüksek Lisans Tez, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Elazığ.

 • Atbaşı, C. (2007). İlköğretim 2. Kademe (6. Ve 7. Sınıfta) Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimi ve ÖğretimindeYaşanan Güçlükler Aksaray Örneği. Yüksek Lisans Tez, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.

 • Aydın, D. (2004). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıfta Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimin ve Öğretiminde yaşanan Güçlükler(Bitlis Örneği). Yüksek Lisans Tez, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.

 • Baydar, P. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri ve BuSüreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tez, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.; Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2015) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

 • Çelik, T. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gözünden Sınıflarındaki Suriyeli Öğrenciler. Sakarya University Journal of Education , 9 (2) , 383-407 . DOI: 10.19126/suje.549624

 • Çelikkaya, T.; Karakuş, U. & Demirbaş, C. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme DeğerlendirmeAraçlarını Kullanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2010, s. 57-76.

 • Çoban, A. Temir, M. Karaca, S. (2017). Ortaokullarda Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin SosyalBilgiler Öğretiminde Öğrenci Kaynaklı Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Dergisi The Journal Of Social Science Yıl 4, Sayı:18, Aralık 2017, s.35-34.

 • Demir, M. (2014). Yeni Eğitim Sisteminde (4+4+4) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ile İlgili Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri (Balıkesir Örneği). Yüksek Lisans Tez, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Balıkesir.

 • Demirci, M. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin GörüşlerineGöre Değerlendirilmesi Kars ili Örneği. Yüksek Lisans Tez, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Kars.

 • Demir, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenliği Alan eğitimi. Nobel Yayıncılık, Ankara. 2018. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. (2018). www.meb.gov.tr/ alınmıştır.

 • Dikmenli, N. (2020). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin KarşılaştığıProblemlere Dair Öğretmen Görüşlerinin Yansımaları Akdeniz Bölgesinde Bir İl. Yüksek Lisans Tez, AkdenizÜniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Antalya.

 • Ekici, Ö. (2018). Ortaokullarda Vatandaşlık Eğitiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Sosyal Bilgiler ÖğretmenlerininGörüşleri. Doktora Tez, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum.

 • Erköse, E. (2007). Yenilenen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler DersiÖğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sakarya İl Örneği). Yüksek Lisans Tez, SakaryaÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya.

 • Gönenç, S. Açıkalın, M. (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde KarşılaştıklarıSorunlar ve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017, Cilt 7, Sayı 1, 26-41.

 • Has, S. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri ile DersinÖğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar Muş İli Örneği. Yüksek Lisans Tez, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum.

 • Horuzoğlu, M. (2021). Sosyal Bilgiler 6. Ve 7.Sınıf Ders Kitabındaki Haberlerin Sosyal Bilgiler ÖğretimProgramındaki Değerler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tez, Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Bartın.

 • Kan, Ç. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Sorunlarla İlgili Tutumları ve Ders ProgramlarınaYönelik Önerileri. Doktora Tez, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, SosyalBilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.Karaca, S. (2017). Ortaokullarda Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ÖğretimindeKarşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Çorum İli Örneği). Yüksek Lisans Tez, Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Amasya.

 • Karacaoğlu, Ö. & Acar, E. (2010). Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar (ss. 45-58). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7 Sayı/1, s.45-58.

 • Kaya, İ. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beden Dili Hareketlerinin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersineİlişkin Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tez, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

 • Kayacan, F. (2021). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Soruların Revize Edilmiş BloomTaksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tez, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Afyon.

 • Kayıkçı, M. (2006). İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Matematik Ders Kitaplarında GörselTasarım Sorunları. Yüksek Lisans Tez, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim İş Eğitimi Programı, Trabzon.

 • Kınacı, M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Öğretimine ve Sosyal Bilgiler ÖğretimProgramında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri. Yüksek Lisans Tez, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Elazığ.

 • Kırca, S. (2021). Sosyal Bilgiler 5,6 ve 7. Sınıf Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Öğretmen Görüşlerininİncelenmesi. Yüksek Lisans Tez, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Tokat.

 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analiz Yöntemi Olarak Dokuman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15 ISSN: 2147-8406, 170-189.

 • Kırtay, A. (2007). 2005-2006 Öğretim Yılı 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında KarşılaşılanProblemler ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tez, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Kars.

 • Koçoğlu, E. ve Egüz, Ş. (2019). “Türkiye’de, Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Alan Eğitimcilerinin Sorunsal Tespitleri”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1):26-37.

 • Köroğlu, F. (2006). İlköğretim 1.Kademe 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimiyle İlgili Sorunlar. Yüksek Lisans Tez, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Erzurum.

 • Kurt, G. (2017). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı ve TutumlarınınBelirlenmesi. Yüksek Lisans Tez, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Konya.

 • Memişoğlu, H. Köylü, G. (2015) Sosyal Bilgiler Dersindeki Sorunlar ve Çözüm Yollarına İlişkin Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic Volume 10/11 Summer 2015, p. 1099-1120 DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8560

 • Nalçacı, A. (2006). İlköğretim 6. 7. Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Konularının Öğretmen ve ÖğrenciGörüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tez, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Erzurum.

 • Oruç, A. (2019). Güncellenen Ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine GöreDeğerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tez, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

 • Özalp, R. (2019). Sığınmacı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Yaşadıkları Sorunlar. Yüksek Lisans Tez, TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Tokat.

 • Palaz, T. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Sorunlar ve Öğretimi. Doktora Tez, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

 • Pekuslu, M. (2019).5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Sosyal Bilgiler ÖğretmenlerininGörüşleri Isparta ili Örneği. Yüksek Lisans Tez, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Denizli.

 • Pişmek, N. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi ÖğretimProgramına İlişkin Beklentilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, EğitimBilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sivas.

 • Sagay, N. (2007). İlköğretim 2. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Problemlerve Öneriler. Yüksek Lisans Tez, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Afyon.

 • Salik, G. (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve ÇözümÖnerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tez, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Eskişehir.

 • Summak, M. Summak, A. Gelebek, M. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar ve ÖğretmenlerinBakış Açısından Olası Çözüm Önerileri (Kilis İli Örneği). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr)2011 10(3):1221 -1238 ISSN: 1303-0094.

 • Şahin, H. (2010). İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersini Yürüten 4. ve 5.Sınıf Öğretmenlerinin SosyalBilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tez,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

 • Şanlı, B. (2019). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitime ve Sosyal Bilgiler Dersine Entegrasyonları HakkındaSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Yüksek Lisans Tez, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Bolu.

 • Tahiroğlu, M. (2006). İlköğretim Okullarının İkinci Kademesinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin SosyalBilgiler Dersi Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler Aksaray İl Örneği. Yüksek Lisans Tez, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Taş, S. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Yer Alan Değerlerin Öğretimine İlişkinGörüşleri. Yüksek Lisans Tez, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Kars.

 • Taşdemir, A. (2016). Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar (Ağrı İli Örneği). Yüksek Lisans Tez, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Ağrı.

 • Tay. B. Ve Öcal. A. (2015) Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

 • Tepebaş, F. (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. YüksekLisans Tez, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

 • Tonga, D. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme. Türk &İslamDünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:12, Eylül 2017, s.187-201 http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1301

 • Toprak, E. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algı ve Davranışları Öğrencilerin Sosyalbilgiler Dersine Karşı Tutumunu Nasıl Etkiliyor? (Çok Aşamalı Karma Yöntem Deseni Örneği). Yüksek LisansTez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sivas.

 • Turan, R. Ve Sünbül, A. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1.Pegem Akademi Yayıncılık,Usanmaz, H. (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Dikkat Eksikliği Bulunan Öğrencilerin Dersi Etkili DinlemeSorunlarının Giderilmesi Eylem Araştırması. Yüksek Lisans Tez, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Aydın.

 • Ünal, S. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Konularının Öğretiminde Kullandıkları Öğrenci MerkezliYöntemlerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Yüksek Lisans Tez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tarih Eğitimi Bilim Dalı, Çanakkale.

 • Yavuz, İ. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin ÖğretmenGörüşleri. Yüksek Lisans Tez, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, SosyalYener, Ş. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkinÖğretmen Görüşleri (Muş İli Örneği). Yüksek Lisans Tez, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Erzurum.

 • Yener, Ş. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Öğretmen ve Öğrenci Kaynaklı Sorunlar: Muş ilÖrneği, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(2)105-120. DOI: 10.18506/anemon.04701 .Yeşildal, Ş. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Sınıf İçi Uygulamaları(Karabük Örneği). Yüksek Lisans Tez, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.

 • Yıldırım. A ve Şimşek. H. (2016) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 11.Baskı,Yılmaz, K. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretim elemanlarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,8(4),839-867.

 • Yuvacı, İ. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yerel Tarih ile İlgili Uygulamaları ve karşılaşılan Sorunlar(Sivas İli Örneği). Yüksek Lisans Tez, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sivas.

                                                                                                    
 • Article Statistics