Farklı Kuşaklardaki Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 23:28:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1361-1368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meslek seçimi, bireyin yaşam biçimini de etkileyen önemli bir karardır ve bu seçimde tutum önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı farklı kuşaklardaki hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 278 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler 2019-2020 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında, Sosyodemografik Özellikler Formu ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (HMYTÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Student t-testi, One-Way ANOVA, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %64.4’ü Y kuşağında, %35.6’sı Z kuşağında, %31.7’si 1. sınıfta ve %71.2’si kadındır. Öğrencilerin HMYTÖ toplam puanı 153.47±16.03, hemşirelik mesleğinin özellikleri alt boyut puanı 79.27±9.63, Hemşirelik mesleğini tercih etme durumu alt boyut puanı 36.11±5.35 ve Hemşirelik mesleğinin genel durumuna yönelik tutum alt boyut puanı 38.04±5.34 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda hemşirelik mesleğini tercih etme durumu alt boyutu dışında tüm boyutlarda Y kuşağındaki öğrencilerin puan ortalamalarının Z kuşağındaki öğrencilerden daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca sınıf düzeyi, cinsiyet, mezun olunan lise, ailenin gelir düzeyi, baba eğitim durumu, kendi isteğiyle hemşirelik bölümüne gelme, kendi isteğiyle hemşirelik mesleğini seçme ve mesleği sevme durumu gibi özelliklerin HMYTÖ alt boyut ve toplam puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sebep olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak Y kuşağındaki öğrencilerin Z kuşağındaki öğrencilere göre daha olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Okullarda öğrencilerin dahil oldukları kuşakların özellikleri göz önünde bulundurularak mesleği sevmelerine ve olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlayacak nitelikte faaliyetlerin planlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The choice of profession is an important decision that also affects the lifestyle of the individual, and attitude is an important factor in this choice. The aim of this study is to determine the attitudes of nursing students of different generations towards the nursing profession. This was a descriptive research. The study was conducted with 278 nursing students. Data were collected in the spring semester 2020, using the Sociodemographic Characteristics Form and the "Attitude Scale towards Nursing Profession (ASNP)". Descriptive statistics, Student's t-test, One-Way ANOVA, Kruskal Wallis tests were used to evaluate the data. 64.4% of the students participating in the research were in the Y generation, 35.6% were in the Z generation, 31.7% were in the first year of the study and 71.2% were women. The total score of the students' ASNP was 153.47±16.03, the sub-dimension score of the properties of nursing profession was 79.27±9.63, the sub-dimension score of prefer to nursing profession was 36.11±5.35, and the sub-dimension score of the general position of nursing profession was 38.04±5.34. As a result of the analyzes, it was determined that the mean score of the students in the Y generation was higher than the students in the Z generation in all dimensions, except for the sub-dimension of prefer to nursing profession, and this difference was statistically significant (p<0.05). In addition, it was determined that features such as year of study, gender, graduated high school, family income level, father's educational level, choosing the profession intentionally, coming to the nursing department willingly and loving the profession caused a statistically significant difference in the ASNP sub-dimension and total score averages ( p<0.05). As a result, it was determined that the students in the Y generation have more positive attitudes than the students in the Z generation. Considering the characteristics of the generations in which the students are involved, it is recommended to plan activities that will contribute to the love of the profession and the development of positive attitudes.

Keywords


 • Azak, A., Tamer, A. & Savaş, B. (2018). Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin klinik çalışma ortamından beklentileri.

 • Azak, A., Tamer, A. & Savaş, B. (2018). Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin klinik çalışma ortamından beklentileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2): 21 -27.

 • Al Mutair, A. & Redwan, F. (2016). Undergraduate Saudi nursing students attitudes towards nursing profession. Journal of Nursing Care, 5: 2167-68.

 • Aydın, L.Z. & Büyükbayram Z. (2020). Hemşirelerin mesleki tutumlarına göre bireyselleştirilmiş bakım algıları. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Science, 12(2):198-206.

 • Başoğlu, M. & Edeer, A.Y. (2017). X ve Y kuşağındaki hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik farkındalıklarının karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4): 77-84.

 • Bayer, N. Gölbaşı, Z., & Güleşen, G. (2021). X, Y, Z kuşağı hemşirelerde profesyonel benlik kavramı ve etkileyen faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4(2), 208-218.

 • Chen, X.L., Chen, H. & Xiu, Y. (2005). A study on education of Professional attitude for nursing students. Chinese Nursing Research, 19 (9): 1704–1705.

 • Çalışkan, E., Kargın, M. & Ersöğütçü, F. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde Covid-19 korkusu ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki. STED, 30 (3): 170-180.

 • Çeçen, S., Lafçı, D., & Yildiz, E. (2020). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(3), 169–174.

 • Çoban, İ.G., & Kaşıkçı, M. (2011). Development of the attitude scale for nursing profession. International Journal of Nursing Practice, 17: 518–524.

 • Güven, Ş.D. (2019). Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi: Nevşehir ili örneği. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 1: 6-11.

 • Göl, İ. (2018). Nursing students’ attitudes towards the nursing profession in relation to their altruism levels. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 663–671.

 • ICN, International Council of Nursing. The Global Nursing Shortage and Nurse Retention, 2021. https://www.icn.ch/news/covid-19-pandemic-one-year-icn-warns-exodus-experienced-nurses-compounding-

 • current-shortages (Erişim Tarihi: 05.02.2022).

 • Mai, B.H., Ho, T.M.Y., Nguyen, T.T.T et al. (2018). Attitudes and perceptions towards nursing profession amongnursing students at Hue University of Medicine and Pharmacy. Journal of Problem Based Learning, 5(2): 55-62.Miligi, E. & Selim, A. (2013). Saudi Nursing student’s attitudes towards the nursing profession. European Journal of Business and Management, 6(29): 197-208.

 • Okuyan, C.B., Çağlar, S. & Erden, Ç. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin ekip çalışmasına yönelik tutumları,profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler: Tanımlayıcı bir çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4):3244-332.

 • Seval, M. & Sönmez, M. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve imaj algıları arasındaki ilişki. Sağlık Akademisi Kastamonu, 5(1), 19-35.

 • Sevinç, E. & Kavgaoğlu, D. (2019). Kuşakların hemşirelikte yönetim ve eğitim pratikleri açısından incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9: 944-957.

 • Seymen, A.F. (2017). Y ve Z kuşak insanı özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı veTÜBİTAK Vizyon 2023 öngörüleri ile ilişkilendirilmesi. Kent Akademisi-Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10(4): 467-489.

 • Sullivan, S.E., Forret, M.L., Carraher, S.M. et al. (2009). Using the kaleidescope career model to examine generational differences in work attitudes. Fairfield University Digital Commons, 14(3):284-302.

 • TDK, Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 03.02.2022)

 • Yanıkkerem, E., Topsakal, Ö. & Çetinkaya, A. (2021). Hemşire akademisyenlerin y kuşağı hemşirelik öğrencilerihakkındaki deneyim ve algıları: “Zor öğrenciler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3): 444- 457.

 • Zencir, G. & Eşer, İ. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşireliktercihi arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(2): 30-37.

                                                                                                    
 • Article Statistics