Okul Yöneticilerinin 4 Yıl Süreyle Yer Değiştirmelerinin Kuruma Etkileri Hakkındaki Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 19:49:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1262-1269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerin 2014 yılında yayımlanan Yönetmelik ile görev sürelerinin aynı kurum için 4 yıl -başvurmaları ve kabul edilmesi halinde 8 yıl- süreyle sınırlandırılmış olmasının okul kültürüne, okul başarısına ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar, çalışma grubuna yöneticilerin sınırlı görev süresi ile okul kültürü, okul başarısı ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki hakkındaki fikirlerini sormuşlardır. Çalışma grubu, 4 kadın ve 4 erkek olan 8 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar, en az 10 yıl meslekî kıdemi olan ve en az 2 farklı kurumda çalışmış 4 öğretmen ve 4 yöneticidir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma deseni olarak fenomonoloji tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, betimleyici bakış açısı ile analiz edilmiştir. Katılımcılar, yöneticilerin 4 yıl süreyle görev yapmasının kurum kültürüne, okul başarısına ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkilerinin yöneticinin liderlik tarzı ve özellikleriyle ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar için 4 yıl etkili yönetim için yeterli süre olarak görülmüştür. Bazı katılımcılar ise sürenin sınırlı olmasından ziyade yöneticinin öğretmenlerle, velilerle kurduğu iletişimin ve tecrübesinin kurum kültürü, akademik başarı ve örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğunu düşünmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of school administrators' limited tenure for the same institution to 4 years- 8 years if they apply and if accepted- with the Regulation published in 2014, on school culture, school success and teachers' organizational commitment. For this purpose, the researchers asked the study group for their opinions on the relationship between the limited tenure of the administrators and the school culture, school success and teachers' organizational commitment. The study group consists of 8 people, 4 women and 4 men. Participants are 4 teachers and 4 administrators who have at least 10 years of professional experience and have worked in at least 2 different institutions. The study was conducted with the qualitative research method. Phenomenology was preferred as the research design. Semi-structured interview method was used as data collection tool. The findings were analyzed with a descriptive point of view. The participants stated that the effects of the administrators' working for 4 years on the organization culture, school success and the organizational commitment of the teachers are related to the leadership style and characteristics of the administrators. For some participants, 4 years was seen as sufficient time for effective management. On the other hand, some participants think that the communication and experience of the administrator with the teachers and parents, rather than the limited time, are effective on the organization culture, academic success and organizational commitment.

Keywords


 • Babaoğlan, E., Nalbant, A., & Çelik, E. (2017). Okul Başarısına Okul Yöneticisinin Etkisine İlişkin Öğretmen

 • Babaoğlan, E., Nalbant, A., & Çelik, E. (2017). Okul Başarısına Okul Yöneticisinin Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Dergisi, 93-109.

 • Bakanlar Kurulu. (1998). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23472.pdf adresinden erişildi.

 • Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık, Pegem Akademi, Ankara

 • Başaran, İ.E., (1982). Örgütsel Davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, s.59, Ankara

 • Baz, Y. (2012). Yönetici davranışlarının öğretmen verimliliği üzerindeki etkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Bektaş, F., Çoğaltay, N. & Sökmen, Y. (2014). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (3), 122-130.

 • Bhujel, Chandra. (2021). The Role of Principal in Improvement of School Performance: A Qualitative Study in

 • Bilge, B. (2013). Öğrenci Başarısını Arttırmada Okul Müdüründen Beklenen Liderlik Özellikleri. Anadolu EğitimLiderliği ve Öğretim Dergisi. 12-23 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17493 adresinden erişildi. Bursalıoğlu, Z. (1997). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: PEGEM.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2021). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (30.baskı). Ankara: PEGEM

 • Çelikten, M. (2006). Okul Kültürünün Şekillendirilmesinde Müdürün Rolleri. Eğitim ve Bilim, 31(140). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5007/1106 adresinden erişildi.

 • Çepni, S. (2012) Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (6.baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık

 • Demirağ, B.& Çelik, M. (2019). Lider Davranış Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1-21.

 • Dilbaz, E. ve Atış, D. (2021). 2017, 2018 ve 2021 MEB Yönetici Seçme GörevlendirmeYönetmeliklerininYöneticiliğe İlk Kez Görevlendirme Bağlamında Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 5(4), 366-384.

 • Doğan, S. (2017). Örgüt Kültürü ve İklimi. C.T. Uğurlu (Ed.), Okul Yönetimi (s.91-119). Anı Yayıncılık https://www.researchgate.net/publication/308917034 adresinden erişildi.

 • Dula, N., & Tang, H. (2021, Fall). Effects of leadership on an organizational culture producing quality products and services. Journal of Multidisciplinary Research, 13(2), 21-41.

 • Eğer, H. (2018). Yönetici Atamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Bilimsel Araştırma Projeleri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/3527 adresinden erişildi.

 • Konaklı, T. (2020). Örgüt Kültürü ve İklimi. N.Cemaloğlu & M.Özdemir (Eds.), Eğitim Yönetimi (s.315-353). Ankara: PEGEM.

 • Millî Eğitim Bakanlığı (2014). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Görevlendirilmeleri Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140610-7.htm adresinden erişildi.

 • Millî Eğitim Bakanlığı (2021). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme veGörevlendirme Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm adresinden erişildi.

 • Patton, M.Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. M.Sümer & T.Kargın). M.Bütün & S.B.Demir (Eds.). 143-203 (2002).

 • Selvi, M. S. & Ağca, N. (2016). Okul Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 3 (2), 20-38.

 • Sowell, M. (2018). It‟s what principals do: Influencing teachers to support students. Current Issues in Middle Level Education, 23(1): 1-21. https://eric.ed.gov/?id=EJ1191666 adresinden erişildi.

 • Şata, M. (2020). Nitel Araştırma Yaklaşımları. E. Oğuz (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri (s.99-118). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Turan, S. & Bektas, F. (2013). The relationship between school culture and leadership practices. Eğitim Arastırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 52, 155- 168

 • Türkmenoğlu, G. & Bülbül, T. (2015). Okul Yöneticilerinin Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürüne Yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 527-549

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics