Yeni Normal Dönemde Covid 19 Salgınının Yolcuların Hava Yolu Yolcu Taşımacılık Hizmetlerini Kullanma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 506-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVİD-19 salgını insan sağlının yanı sıra ekonomik açıdan birçok sektörü de olumsuz etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Etkilenen sektörlerin en başında ise seyahat kısıtlamaları nedeniyle hava yolu taşımacılığı gelmektedir. Salgına karşı aşının bulunmasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde yeni normal olarak adlandırılan döneme geçilmiştir. Bu süreçte alınan önlemler dâhilinde COVİD-19 salgınının hava yolu yolcularının hava yolu yolcu taşımacılığı hizmetlerini kullanmalarına yönelik tutumlarını yeni normal dönemde araştırmak önemli hale gelmiştir. İlgili literatür incelendiğinde bu konudaki çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı hava yolu yolcularının yeni normal dönemde hava yolu yolcu taşımacılık hizmetlerini kullanma niyetini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma verileri 19 Nisan 2021 – 13 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi anket yöntemiyle Türkiye genelinde toplanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, PLS yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, yeni normal dönemde hava yolu yolcularının hava yolu yolcu taşımacılığını kullanma niyetini kalkış ve varış ülkelerindeki COVİD-19 riskinin etkilediği bulunmuştur. Araştırma, konuyla ilgili yeni normal dönemde yapılan oldukça sınırlı akademik literatüre katkı sağlamaktadır. Pratik açıdan ise araştırma sonuçları hava yolu yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin ve hükümetlerin izleyebilecekleri stratejiler açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

The COVID-19 epidemic has negatively affected and continues to affect many sectors in terms of economy as well as human health. Air transport is one of the most affected sectors due to travel restrictions. With the discovery of the vaccine against the epidemic, the period called the new normal has been passed in many countries of the world. Within the measures taken in this process, it has become important to investigate the attitudes of the COVID-19 epidemic towards the use of air passenger transportation services in the new normal period. When the relevant literature is examined, it is seen that the studies on this subject are quite limited. The aim of this study is to reveal the factors affecting the intention of airline passengers to use air passenger transportation services in the new normal period. Research data were collected across Turkey by online survey method between 19 April 2021 – 13 May 2021. Convenience sampling method was used in the research. The collected data were analyzed by PLS structural equation modeling. As a result of the analysis, it was found that the COVID-19 risk in the countries of origin and destination affected the intention of airline passengers to use air passenger transport in the new normal period. The research contributes to the very limited academic literature on the subject in the new normal period. From a practical point of view, the results of the research are important for the strategies that air passenger transport companies and governments can follow.

Keywords


 • Acar, Y. (2020). Yeni koronovirus (COVID-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları

 • Acar, Y. (2020). Yeni koronovirus (COVID-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.

 • Akca, M. (2020). COVID-19’ un havacılık sektörüne etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45-64.

 • Ali, F., Amin, M., & Cobanoglu, C. (2016). An integrated model of service experience, emotions, satisfaction, andprice acceptance: an empirical analysis in the Chinese hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(4), 449-475.

 • Ali, F., Rasoolimanesh, S. M., Sarstedt, M., Ringle, C. M. and Ryu, K. (2018). An assessment of the use of partialleast squares structural equation modeling (PLSSEM) in hospitality research, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (1), 514-538.

 • Alperen, Ü. (2020). “Çin’ de Yeni Normal Ama Nasıl?”, Anadolu Ajansı, https://fikirturu.com/jeo-strateji/cinde- yeni-normal-ama-nasil/, (20.08.2020).

 • Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. The lancet, 395(10228), 931-934.

 • Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisinin turistik tüketici davranışları veTürkiye turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93-115.Baldwin, R., & Di Mauro, B. W. (2020). Economics in the time of COVID-19: A new eBook. VOX CEPR Policy Portal, 2-3.

 • Browne, A., St-Onge Ahmad, S., Beck, C. R., & Nguyen-Van-Tam, J. S. (2016). The roles of transportation andtransportation hubs in the propagation of influenza and coronaviruses: a systematic review. Journal of travel medicine, 23(1), tav002.

 • CAAC, Civil Aviation Administration of China, Preventing Spread of Coronovirus Disease2019 (COVID-19)Guideline for Airlines, Fourth Edition, http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202004/W020200403842356381262.pdf, (20.08.2020a).

 • Guideline for Airports, Fourth Edition, http://www.caac.gov.cn/en/XWZX/202004/W020200403842356396400.pdf, (20.08.2020b).

 • Chinazzi, M., Davis, J. T., Ajelli, M., Gioannini, C., Litvinova, M., Merler, S., ... & Vespignani, A. (2020). Theeffect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science, 368(6489), 395-400.

 • Chiodini, J. (2020). Maps, masks and media–Traveller and practitioner resources for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) acute respiratory virus. Travel medicine and infectious disease, 33, 101574.

 • CNNTurk, (2020), “Avrupa’ da Normalleşme Adımları: İkinci Aşamaya Geçtiler”, IHA/CNNTurk, https://www.cnnturk.com/dunya/avrupada-normallesme-adimlari-bugun-basladi?page=1, (15.08.2020).

 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2nd Ed., USA, Lawrence Erlbaum Associates.

 • Craig, A.; Heywood, A. & Hall, J. (2020). Risk of Covid-19 importation to the Pasific islands through global air travel, Epidemiology and İnfection, 148, e71, 1-5.

 • Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). Risk practice COVID-19: Implications for business. Report, March.

 • Czerny, A. I., Fu, X., Lei, Z., & Oum, T. H. (2021). Post pandemic aviation market recovery: Experience and lessons from China. Journal of Air Transport Management, 90, 101971.

 • del Rio-Chanona, R. M., Mealy, P., Pichler, A., Lafond, F., & Farmer, J. D. (2020). Supply and demand shocks inthe COVID-19 pandemic: An industry and occupation perspective. Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 94- 137.

 • Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindekiöncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.

 • DHMİ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi E-Haber, Dış Hatlarda Kademeli Olarak Uçuş Seferleri Başlıyor, E-Haber, https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Haber/dis-hatlarda-kademeli-olarak-ucak-seferleri-basliyor.aspx, (17.07. 2020a).

 • DHMİ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi E-Haber, Havayolunda İç Hat Seferleri Başladı”, https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Haber/hava-yolunda-ic-hat-seferleri-basladi.aspx, (17.07.2020b).

 • Duran, M., & Acar, M. (2020). Bir virüsün dünyaya ettikleri: Covid-19 pandemisinin makroekonomik etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67.

 • DW, Deutsche Welle, (2020), “Türkiye’ de Normalleşme Başlıyor”, DW, https://www. dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-normalle%C5%9Fme-ba%C5%9Fl%C4%B1yor/a-53648073, (15.08.2020).

 • 19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf, (20.08.2020).

 • Eroğlu, Y. (2020). Küresel pandemi öncesi hava yolu şirketlerinde yolcu tutumlarına etki eden unsurların tespit edilmesine yönelik bir değerlendirme. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 2(1), 25-38.

 • Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

 • Garson, G. D. (2016). Partial least squares: Regression and structural equation model, Statistical Associates Publishing, USA: Asheboro.

 • Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of sustainable tourism, 29(1), 1-20.

 • Graham, A., Kremarik, F., & Kruse, W. (2020). Attitudes of ageing passengers to air travel since the coronavirus pandemic. Journal of air transport management, 87, 101865.

 • Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Thousand Oaks, Sage Publications.

 • Hair, J.F., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet, Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.

 • Hasanat, M. W., Hoque, A., Shikha, F. A., Anwar, M., Hamid, A. B. A., & Tat, H. H. (2020). The impact of coronavirus (COVID-19) on e-business in Malaysia. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 85-90.

 • Henseler, J. (2017) Partial Least Squares Path Modeling, Leeflang, P.S.H. and et al. (Eds.), In Advanced Methodsfor Modeling Markets, International Series in Quantitative Marketing, Springer International Publishing: 361-381.

 • Henseler, J., Ringle, C. M. and Sarstedt, M., (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity inVariance-Based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.

 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet, 395(10223), 497-506.

 • Iacus, S. M., Natale, F., Santamaria, C., Spyratos, S., & Vespe, M. (2020). Estimating and projecting air passengertraffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact. Safety Science, 129, 104791.

 • İpek, E. (2020). “İtalya’ dan Hindistan’ a Dünya Genelinde Gevşetilen Koronavirus Önlemleri”, Medyaskope, https://medyascope.tv/2020/05/05/italyadan-hindistana-dunya-genelinde-gevsetilen-koronavirus-onlemleri/,

 • Lamb, T. L., Winter, S. R., Rice, S., Ruskin, K. J., & Vaughn, A. (2020). Factors that predict passengers willingness to fly during and after the COVID-19 pandemic. Journal of air transport management, 89, 101897.

 • Lau, H., Khosrawipour, V., Kocbach, P., Mikolajczyk, A., Ichii, H., Zacharski, M., ... & Khosrawipour, T. (2020).The association between international and domestic air traffic and the coronavirus (COVID-19) outbreak. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 53(3), 467-472.

 • Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... & Feng, Z. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. New England journal of medicine, 382, 1199-1207.

 • Linden, E. (2021). Pandemics and environmental shocks: What aviation managers should learn from COVID-19 for long-term planning. Journal of Air Transport Management, 90, January, 101944.

 • Lioutov, I. (2020). COVID-19: The Importance of Airport Charges and Revenue in a Time of Crisis ACI Insights,https://blog.aci.aero/covid-19-the-importance-of-airport-charges-and-revenue-in-a-time-of-crisis/, (08.08.2020).Macit, A., & Macit, D. (2020). Türk sivil havacılık sektöründe COVID-19 pandemisinin yönetimi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 100-116.

 • McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. Asian Economic Papers, 20(2), 1-30.

 • Mehmet, A. (2020), “Yunanistan’ da Kafe ve Restoranlar Açıldı”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistanda-kafe-ve-restoranlar-acildi/1853214, (20.08.2020).

 • Mhalla, M. (2020). The impact of novel coronavirus (COVID-19) on the global oil and aviation markets. Journal of Asian Scientific Research, 10(2), 96-104.

 • Musselwhite, C., Avineri, E., & Susilo, Y. (2020). Editorial JTH 16–The Coronavirus Disease COVID-19 and implications for transport and health. Journal of transport & health, 16, 100853.

 • Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery, 78, 185-193.

 • NTV, (2020), “Ülke Ülke Normalleşme Adımları”, NTV.com.tr, https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/ulke-ulke- normallesme-adimlari,3rlwvHWLMkqLGvKDHHMl8g/v4VumNayUEiwOtAk_EjsjA, (15.08.2020)

 • Peng, D. X., & Lai, F. (2012). Using partial least squares in operations management research: A practical guideline and summary of past research. Journal of Operations Management, 30(6), 467-480.

 • Remuzzi, A., & Remuzzi, G. (2020). COVID-19 and Italy: what next?. The lancet, 395(10231), 1225-1228.

 • Salari, M., Milne, R. J., Delcea, C., Kattan, L., & Cotfas, L. A. (2020). Social distancing in airplane seat assignments. Journal of Air Transport Management, 89, 101915.

 • Samanci, S., Atalay, K. D., & Isin, F. B. (2021). Focusing on the big picture while observing the concerns of both managers and passengers in the post-covid era. Journal of Air Transport Management, 90, January, 101970.

 • Sarstedt, M., Ringle, C. M. and Hair, J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling, Homburg, C. and et al. (Eds.), Handbook of Market Research, Springer International Publishing, 1-40.

 • Serrano, F., & Kazda, A. (2020). The future of airports post COVID-19. Journal of Air Transport Management, 89, 101900.

 • SHGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 11.06. 2020 Tarihli Koronavirüs (COVID-19) Uçuş YasaklarıHakkındaki Notam, http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/Covid-19/11-06-2020-NOTAM-COVID- 19.pdf, (20.08.2020).

 • SHGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi, http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/2020/Havaalani-pandemi-

 • tedbirleri.pdf, (20.08.2020).

 • SHGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uçuş Operasyon Emniyet Bülteni, http://web.shgm.gov.tr/documents /sivilhavacilik/files/Covid-19/covid-19-uoeb.pdf, (20.08.2020).

 • Suau-Sanchez, P., Voltes-Dorta, A., & Cugueró-Escofet, N. (2020). An early assessment of the impact of COVID-19 on air transport: Just another crisis or the end of aviation as we know it?. Journal of Transport Geography, 86,T.C Cumhurbaşkanlığı E-Haber, Normal Hayata Dönüşü Kademe Kademe Başlatacağız,https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/119206/-normal-hayata-donusu-kademe-kademe-baslatacagiz-, (17.07.2020).T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları İçin Sahadayız, http://www.meb.gov.tr/yeni-egitim-yili- hazirliklari-icin-sahadayiz/haber/21432/tr, (16.08.2020).

 • T.C Sağlık Bakanlığı E-Haber, Sosyal Hayatımızı Kontrol Altına Alırsak Güzel Günler Göreceğiz, https://www.saglik.gov.tr/TR,65592/sosyal-hayatimizi-kontrol-altina-alirsak-guzel-gunler-gorecegiz.html, (17.07.2020).

 • T.C Sağlık Bakanlığı, COVID-19 (sars-CoV2 Enfeksiyonu Rehberi), Bilim Kurulu Çalışması, file:///C:/Users/acer/Downloads/sb_25-mart_covid19_rehberipdf.pdf, (23.07.2020b).

 • 19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf (15.08.2020c).

 • T.C Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ deki Günlük COVID-19 Vaka Sayıları, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/haberler/turkiye-deki-gunluk-covid-19-vaka-sayilari.html, (23. 07. 2020a).

 • Tabares, D. A. (2021). An airport operations proposal for a pandemic-free air travel. Journal of Air Transport Management, 90, January, 101943.

 • Tuchen, S., Arora, M., & Blessing, L. (2020). Airport user experience unpacked: Conceptualizing its potential in the face of COVID-19. Journal of air transport management, 89, 101919.

 • WHO, World Health Organization, Novel Coronovirus-China, https://www.who.int/csr/don/12-january-2020- novel-coronavirus-china/en/, (08.07.2020).

 • WHO, World Health Organization, Q&A On Coronovirusus (COVID-19), https://www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses, (23.07.2020).

 • WHO, World Health Organization, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronovirus Disease 2019(COVID-19), https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final- report.pdf, (23.07.2020).

 • WHO, World Health Organization, WHO Coronovirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/,Yener, D. (2020). “Sağlık Bakanlığından Normalleşme Sürecinde 11 Sektöre Yönelik Yeni Rehber”, AnadoluAjansı, https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakanligindan-normallesme-surecinde-11-sektore-yonelik- yeni-rehber/1854753, (11.08.2020).

 • YÖK, Yükseköğretim Kurulu, Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci, https://www.yok.gov.tr/Documents/ Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf, (15.08.2020).

 • Zengin, D. (2020), “ABD’ de Bazı Eyaletlerde Ekonomik Normalleşme Bugün Başlıyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdde-bazi-eyaletlerde-ekonomik-normallesme-bugun-basliyor/1824951,

                                                                                                    
 • Article Statistics