Dijital Pazarlamanın Değişen Yüzü: Fijital Pazarlama ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 629-637
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilim, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler hem işletmelerin kullandığı pazarlama yöntemlerinde hem de tüketici davranışlarında değişim yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel olarak fiziksel ortamlarda uygulanan pazarlama uygulamaları teknolojinin gelişmesiyle dijital ortamlara taşınmaya başlamıştır. Fakat günümüz tüketicileri dijital ortamlarda tüketim faaliyetleri sergilerken aynı zamanda fiziksel ortam unsurları aramaktadır. Bu noktada yeni bir pazarlama anlayışı olan fijital pazarlama uygulamaları devreye girmiştir. Fijital pazarlama fiziksel ve dijital ortamların senkronize edilerek tüketicilere en iyi deneyimi sunmak için bir arada kullanan bir pazarlama yöntemidir. Her ne kadar dijital alışveriş ortamında tüketim oranları artsa da fiziksel mağazalardan yapılan alışverişler cazibesini devam ettirmektedir. Bu bakımdan işletmeler hem fiziksel hem de dijital ortamların deneyimini bir arada yaşama fırsatı sunan fijital pazarlama faaliyetleri uygulamaktadır. İşletmeler açısından önemli bir uygulama alanı olan fijital pazarlama için önemli alt yapı yatırımları, rakip ve tüketici analizleri yapılması gerekmektedir. Gerekli alt yapı ve analizler eşliğinde yapılan fijital pazarlama uygulamasının amacı dijital ve fiziksel ortam deneyimlerini birleştirmek ve bu ortamların en iyi yönlerinden yararlanmak, kişiselleştirilmiş deneyim sunmak, marka tanınırlığı sağlamak, satışları artırmak, yeni müşteriler kazanmak ve etkili bir pazarlama iletişimi sağlamaktır. Bu bakımdan işletmelere büyük katkılar sunan fijital pazarlama uygulamalarına yönelik stratejiler geliştirmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada fijital pazarlama hakkında geniş bir kavramsal çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bakımdan çalışmada fijital dönüşüme, fijital pazarlama ve uygulamalarına geniş şekilde değinilmiştir. Ayrıca güncel istatistikler, fijital pazarlama uygulamalarına değinilerek hem literatüre hem de işletme yöneticilerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Today, developments in the field of science, technology and communication have led to changes in both the marketing methods used by businesses and consumer behavior. Traditionally, marketing applications applied in physical environments have started to move to digital environments with the development of technology. However, today's consumers are exhibiting consumption activities in digital environments while at the same time looking for physical environment elements. At this point, a new marketing concept, phygital marketing applications, has come into play. Phygital marketing is a marketing method that uses a combination of physical and digital environments to provide the best experience to consumers by synchronizing. Although consumption rates are increasing in the digital shopping environment, purchases made from physical stores continue to be attractive. In this respect, businesses apply phygital marketing activities that offer the opportunity to experience both physical and digital environments together. Important infrastructure investments, competitor and consumer analyzes are required for phygital marketing, which is an important application area for businesses. The aim of the phygital marketing application, which is carried out with the necessary infrastructure and analysis, is to combine digital and physical media experiences and take advantage of the best aspects of these environments, provide personalized experience, ensure brand recognition, increase sales, gain new customers and provide effective marketing communication. In this respect, it is of great importance to develop strategies for phygital marketing practices that make great contributions to businesses. In this study, it is aimed to create a broad conceptual framework about phygital marketing. In this respect, phygital transformation, phygital marketing and its applications are extensively mentioned in the study. In addition, it is aimed to help both the literature and business managers by referring to current statistics and phygital marketing practices.

Keywords


 • Avrupa E-Ticaret Raporu (2021). Erişim Adresi: https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-

 • Avrupa E-Ticaret Raporu (2021). Erişim Adresi: https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021- European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf, Erişim Tarihi: 26.11.2021.

 • Beşer, M.U. (2019). Fijital Pazarlama Kapsamında Artırılmış Gerçeklik Kullanılan Reklamlarda Tüketici Algıları:Yalova Üniversitesinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

 • Çakın, Ö. ve Yaman D. (2020). Fijital (Phygital) Pazarlama Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Amazon Go Örneği. Middle Black Sea Journal of Communication Studies. 2020. 5(1): 1-10.

 • Çelik, S. (2021). Dijital Pazarlamanın Yeni Yüzü: Fijital Pazarlama. Erişim Adresi: https://1618.agency/blog- detay/dijital-pazarlamanin-yeni-yuzu-fijital-pazarlama, Erişim Tarihi: 25.11.2021.

 • Çelik, Z. (2021). Dijitalleşen Dünyada Pazarlama (Ed.Mehmet Sağlam). İçinde Fijital (Phygıtal) Pazarlama (297- 317). Nobel Yayınevi, Ankara.

 • E-Ticaret Verileri (2021). Erişim Adresi: https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10080/detay, Erişim Tarihi: 26.11.2021.

 • Faruk, M, Rahman, M. ve Hasan, S. (2021). How Digital Marketing Evolved Over Time: A Bibliometric Analysis On Scopus Database. Heliyon 7 (2021) e08603.

 • Gedik, Y. (2021). Pazarlamada Yeni Bir Dönem: Fijital Pazarlama. Hacettepe University Journal of Social Sciences, Volume 3/Issue 2, 99-131.

 • Köse, N. ve Yengin, D. (2018). Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış GerçeklikVe Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkılarının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi ,Cilt 10, Sayı 1 (77-111).

 • Lehy, T. T. (2017). Fijital (Phygital) Dünyanın Psikolojik Motifleri. Brandmap.

 • Melovic, B., Jocovic, M., Dabic, B., Vulic, T.B. ve Dudic, B. (2020). The İmpact Of Digital Transformation AndDigital Marketing On The Brand Promotion, Positioning And Electronic Business İn Montenegro. Technology in Society, Volume 63, November 2020.

 • Moore, N. (2020). What is Phygital Retail? Physical and digital retail, together. Erişim Adresi:https://www.thestorefront.com/mag/what-is-phygital-retail-physical-and-digital-retail-together/, Erişim Tarihi: 25.11.2021.

 • Moravcikova, D., & Kliestikova, J. (2017). Brand Building with Using Phygital Marketing Communication. Journal of Economics, Business and Management, 148-153.

 • Mustajbasic, A. (2018). Introducing an E-Marketplace and Phygital Store to the Swiss Market: The Key Success Factors for the Fashion Industry in Switzerland, Haute Ecole de Gestion de Genève, Bachelor Project .

 • Nakazawa, J. ve Tokuda, H. (2007). Phygital Map: Accessing Digital Multimedia from Physical Map. 21stInternational Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07): 368- 373.

 • Odabaşı, Y. (2017). Pazarlama Fijital Dünyanın Neresinde? Brandmap.

 • Özmen, Ş. (2013). Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-ticaret. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Shankar, V., Grewal, D., Sunder, S., Fossen, B., Peters, K. ve Agarwal, A. (2020). Digital MarketingCommunication İn Global Marketplaces: A Review Of Extant Research, Future Directions, And Potential Approaches. International Journal of Research in Marketing, https://doi.org/10.1016/j. ijresmar.2021.09.005.

 • Stillman, J. ve Stillman, D. (2018). İşte Z Kuşağı. (Çeviren:Duygu Pınar Kayıhan, Ferhat Erduran). İkü Yayınevi. İstanbul.

 • Şeker, A. (2021). Türkiye’de Fijital (Phygital) Pazarlama Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bref’leHijyene Yolculuk Projesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021, Cilt 12, Sayı 23.

 • Vate-U-Lan, P., Quigley, D., & Masouras, P. (2016). Phygital Learning Concept: From Big to Smart Data. The Thirteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, (s. 9.1-9.5). Thailand.

 • Yalçınkaya, N. G. (2017). Fijital (Phygital) Dünya. Brandmap.

 • Yoluk, Ö. (2021). Fijital Pazarlama Nedir?. Erişim Adresi: https://omeryoluk.com/fijital-pazarlama-nedir/, Erişim Tarihi: 25.11.2021.

 • https://www.bitaksi.com/index.html, Erişim Tarihi: 27.01.2021.https://www.c-and-a.com/eu/en/shop, Erişim Tarihi: 27.01.2021.

 • https://starbuckssecretmenu.net/starbucks-pokemon-go-frappuccino/, Erişim Tarihi: 27.11.2021.

 • https://www.pazarlamasyon.com/nike-dunyanin-ilk-led-kosu-pistini-insa-etti/, Erişim Tarihi: 27.11.2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics