Üniversiteleşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Yerel Yönetimlerin Katkıları ve Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 459-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel Yönetimlerden belediyeler, halkın kalkınmaya katılımını arttıran toplumsal kurumlar olmalarının yanı sıra taşıdığı özellikleri, amaçları, işlevleri ve görevleri ile Yükseköğretimle benzer özellikler göstermektedirler. Yerel yönetimler ve yükseköğrenim hizmetlerini değerlendirmeden önce yükseköğrenimin tanımı, amaçları, işlev, görevleri ve yapısal unsurları incelenecektir. Yükseköğrenimin yerel niteliklerine iliksin genel bir çerçeve çizilecektir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan küreselleşme süreci, kamu yönetimi anlayışında önemli değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden birisini oluşturan yerelleşme kavramı kapsamında, yerel yönetim Bürosu olan belediyelere atfedilen önem de artmış ve belediyeler yeni mali yönetim ilkelerinin etki alanına girmiştir. Bu bağlamda, yerindelik ilkesi ile birlikte; yeni mali yönetimin temel ilkelerini oluşturan mali saydamlık, performans yönetimi, katılımcılık ve mali özerklik ilkeleri belediyelerde yeni mali yönetim anlayışına dâhil olmuştur. Yerel Yönetimlerin hepsi aynı potansiyele sahip olmadığı gibi aynı gelişme düzeyinde de değildir. İşte bu dengesizliklerin başında yerel yönetimlerin mali olarak yeterli olması gerekmektedir. Yerel yönetimler yeterli olabildikleri ölçüde imkânları dâhilinde sahip oldukları büyüklükle doğru orantıda yükseköğrenime, öğrencilere, bilim insanı olan öğretim elemanlarına katkıda bulunabileceklerdir. Kamu tüzel kişiliğine sahip bu yükseköğretim kurumları, bir yandan kamu kaynaklarının sürekli olarak kısıtlanmasının yarattığı sorunlarla başa çıkabilmek ve öte yandan ürettikleri hizmetleri değerlendirebilmek için, özel hukuk hükümlerine tabi mekanizmalara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, üniversitelerin çevresinde değişik vakıflar, dernekler, şirketler ve yerel yönetimlerden oluşan bir kuruluşlar halkası oluşmaktadır. Katılımcı, paylaşımcı, Yönetişim kavramı çerçevesinde yürütülecek belediye üniversite işbirliği birçok hizmetin her iki kurum açısından da sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sağlanmasının yolunu açacaktır. Öncelikle sayısı 725 bini aşan seçilmiş ve atanmış yerel yönetimler personelinin eğitimiyle ve ikinci grupta toplumun çeşitli kesimleri ve halkın eğitiminin üniversiteler yardımıyla sağlanmasında, üniversitelerin kapılarını topluma açmalarında eşgüdüm sağlanmasında, hizmet kapsama alanı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 63’ünü içeren belediyeler de rol almalıdır.

Keywords

Abstract

The participation of the public development features, objectives, functions and duties of higher education show similar characteristics. Before considering the services of local governments and higher education higher definition, objectives, functions, tasks, and examined the structural elements. S treatment of the local nature of higher education is a general framework will be drawn. In the 21st century, under the influence of all the countries of the world globalization process, which has led to significant changes in the public administration. These changes in the scope of the concept of decentralization, which is one of the local government office in the increased importance attached to the municipalities and municipalities entered into a new domain of financial management principles. In this context, the principle of expediency with the new make up the basic principles of financial transparency in financial management, performance management, the principles of participation and financial autonomy of the municipalities have been included in the new financial management approach. Local governments do not have the same potential as all of them are not at the same level of development. That is the beginning of imbalances in local government finance should be sufficient. Within the limits of local authorities that they have sufficient magnitude proportionally higher education degree, students, scientists, faculty members who will help shape. Public higher education institutions that have legal personality, on the one hand to cope with the challenges posed by the restriction of public resources and on the other hand consistently produce services to assess, subject to the provisions of private law mechanisms are needed. Therefore, different universities around the foundations, associations, companies and organizations composed of local government consists of ring. Participating, sharing, carried out within the framework of the concept of governance unit of the municipal university co-operation bothin terms of the many services offered to the provision of services, which will lead to more effective and efficient manner. First, the number of selected and appointed local government in excess of 725thousandpersonneltraining, and the second group with the help of universities providing education in various segments of society and the people, the doors of universities to society in ensuring coordination trenches, the service coverage area of about 63 per cent of the country's population should take part in municipalities with.

Keywords


 • Akyıldız, Ali "Vakıf Üniversiteleri", Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, Cilt.3, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s.462

 • Alkan, Türker (21 Eylül, 2001), "Vefa", Radikal Gazetesi, s. 11. Belediye Kanunu 03.07.2005 tarih 5393 sayılı

 • Demirci oğlu, Özden (2007) "Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları", Ankara

 • Derebek, Erkan (2010) "Yüksek Eğitim-Öğrenim-Öğretim Finansmanı" s.2-3

 • DPT (2001), "Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu", Ankara, DPT Yayını. Erdem, Rıza Türkiye'de Yükseköğretim ve Değişimi Haziran 2004, Cilt 4, Sayı 2

 • Fidan, http://www.yerelyonetim.net/yerel-yonetim-nedir/123/)( Erişim: 20.04.2021)

 • Göktürk, A. ve Y. Akkaya (2004) "Mersin Örneği ile Yerel Yönetimler, Beklentiler ve 'Reform' üzerine BirDeğerlendirme", Yerel Yönetimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Çanakkale,43-56.

 • Gürsel Kutlu, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma Ve Ruhsat İzin Verme Yetkisi 2007 s. 1

 • Güler, Birgül, M. Kemal Öktem (1989), "Belediyelerimizde Personel Sistemi", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 22, Sayı. 2, s. 25-39.

 • Hopoğlu, Dr. Sertaç - Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Malatya, Ekim 2012 s. 15-16

 • IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (2000), "Sürdürülebilir Gelişme", Yerel Gündem 21, Bülten: 7, s. 2.

 • Kartal S. Kemal (1992 b), "Şehirleşme, Şehirlileşme ve Malatya", Dünya Çevre Gününde Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi Çevre Kulübü (Çoğaltma), Malatya.

 • Kartal S. Kemal İle Görüşme, 14 Mayıs, 2000.

 • Keleş, R. (1998) Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Bası, Cem, İstanbul.

 • Keleş Ruşen, Zerrin Toprak (2000), 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Belediye Meclislerinde Siyaset, İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayını.

 • Keleş, Ruşen (1998), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul. Keleş, Ruşen( 1993), Şehirleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara.

 • Nadaroğlu, Halil (1989), Mahalli İdareler,: Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Nadaroğlu, Halil; (1998), Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 427s.

 • Nadaroğlu, H., (2001) Mahalli İdareler, Teorisi, Ekonomisi, Uygulaması, Beta Yayınları, İstanbul. Nalbant, Atilla (1997), Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Öktem, M. Kemal. "Türkiye,'de Yerel Yönetimlerin Gelişimi:' Türk İdare Dergisi, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Yayını, 60. Yıl Özel Sayısı, 1988.

 • Öktem, M. Kemal (1990) "Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi." İller ve Belediyeler, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Yıl: 46, Sayı: 534, Nisan, s. 214216.

 • Öktem, M. Kemal (1990), "Belediye Personel Yönetimi Üzerine Düşünceler", İller ve Belediye/er, Türk Belediyecilik Derneği, Yıl: 46, Sayı: 532, Şubat, s. 78-79.

 • ÖSYM Web Sayfası (17/04 /2013), www.osvm.gov.tr.

 • Özmüş, Levent TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara

 • Polatoğlu, A. (2003) Kamu Yönetimi, Temel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Ankara, ODTÜ Yayıncılık

 • Pirler, Orhan, Erol Zihni Gürsoy, Ahmet Başsoy (1999), Belediyelerde Teşkilatlanma Kadro İhdası Personel İstihdamı ve Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, Ankara.

 • Resmi Gazete (12 Aralık 1984), "3030 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu", Sayı: 18603, s. 1061 -1086. Resmi Gazete (14 Nisan 1930), "1580 Sayılı Belediye Kanunu", Sayı: 1471, s. 80-110.

 • Resmi Gazete (6 Aralık 1981), "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", Sayı: 17506 s. 5347-5397.

 • Siverekli Demircan Esra (Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran 2008, ss.99-128)

 • T.C. Başbakanlık (1992), Çağdaş Eğitim Çağdaş Üniversite, Başbakanlık Basımevi Ankara.

 • T.C. Başbakanlık (1996), Üniversitelerin Temel Sorunları Çağdaş Eğitim Çağdaş Üniversite, ÜniversitelerimizinGelişmişlik Durumu, Başbakanlık Basımevi, Ankara. TODAİE "Yerel Yönetimler Sempozyumu" 1-2 Kasım 2000 (Yayımlanmamış Notlar), Ankara.

 • (Teziç, Erdoğan Türk Yükseköğretim Kurulu: Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi, Ankara, Şubat,2007 ), (YÖK kayıtları, Nisan 2006)

 • TORTOP, Nuri; (1996), Yerel Yönetimler Maliyesi, TODAİE Yayınları, No:263, Ankara, 188s

 • http://www.migm.gov.tr/MahalliIdareler.aspx?DetayId=8(Erişim Tarihi: 20.04.2021 https://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=1&i=3 Erişim Tarihi: 15.04.2021

 • http ://www.yok.gov.tr/documents/l 0279/3 0217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb 14 -4870-abal-6742db37696b( Erişim Tariihi: 15.04.2021)

 • http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1031( Erişim Tarihi: 20.04.2014 http://www.tubitak.gov.tr ( Erişim Taihi:15.04.2021)

 • http://www.kyk.gov.tr ( Erişim Trihi:17.04.2021)

 • http://www.delinetciler.net/hukuk-kosesi/102560-yerel-yonetim-nedir.html( Erişim Tariihi: 20.04.2021) http://www.meb.gov.tr ( Erişim Tarihi:17.04.2021)

 • (peb.bumko.gov.tr/.../performans-esasli-butcelemeye-gecis-calismalari.ht)( Erişm Tarihi 20.04.2021)

                                                                                                    
 • Article Statistics