Üniversiteleşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneğinde Yerel Yönetimlerin Katkıları ve Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-94
Number of pages: 459-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel Yönetimlerden belediyeler, halkın kalkınmaya katılımını arttıran toplumsal kurumlar olmalarının yanı sıra taşıdığı özellikleri, amaçları, işlevleri ve görevleri ile Yükseköğretimle benzer özellikler göstermektedirler. Yerel yönetimler ve yükseköğrenim hizmetlerini değerlendirmeden önce yükseköğrenimin tanımı, amaçları, işlev, görevleri ve yapısal unsurları incelenecektir. Yükseköğrenimin yerel niteliklerine iliksin genel bir çerçeve çizilecektir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan küreselleşme süreci, kamu yönetimi anlayışında önemli değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden birisini oluşturan yerelleşme kavramı kapsamında, yerel yönetim Bürosu olan belediyelere atfedilen önem de artmış ve belediyeler yeni mali yönetim ilkelerinin etki alanına girmiştir. Bu bağlamda, yerindelik ilkesi ile birlikte; yeni mali yönetimin temel ilkelerini oluşturan mali saydamlık, performans yönetimi, katılımcılık ve mali özerklik ilkeleri belediyelerde yeni mali yönetim anlayışına dâhil olmuştur. Yerel Yönetimlerin hepsi aynı potansiyele sahip olmadığı gibi aynı gelişme düzeyinde de değildir. İşte bu dengesizliklerin başında yerel yönetimlerin mali olarak yeterli olması gerekmektedir. Yerel yönetimler yeterli olabildikleri ölçüde imkânları dâhilinde sahip oldukları büyüklükle doğru orantıda yükseköğrenime, öğrencilere, bilim insanı olan öğretim elemanlarına katkıda bulunabileceklerdir. Kamu tüzel kişiliğine sahip bu yükseköğretim kurumları, bir yandan kamu kaynaklarının sürekli olarak kısıtlanmasının yarattığı sorunlarla başa çıkabilmek ve öte yandan ürettikleri hizmetleri değerlendirebilmek için, özel hukuk hükümlerine tabi mekanizmalara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, üniversitelerin çevresinde değişik vakıflar, dernekler, şirketler ve yerel yönetimlerden oluşan bir kuruluşlar halkası oluşmaktadır. Katılımcı, paylaşımcı, Yönetişim kavramı çerçevesinde yürütülecek belediye üniversite işbirliği birçok hizmetin her iki kurum açısından da sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sağlanmasının yolunu açacaktır. Öncelikle sayısı 725 bini aşan seçilmiş ve atanmış yerel yönetimler personelinin eğitimiyle ve ikinci grupta toplumun çeşitli kesimleri ve halkın eğitiminin üniversiteler yardımıyla sağlanmasında, üniversitelerin kapılarını topluma açmalarında eşgüdüm sağlanmasında, hizmet kapsama alanı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 63’ünü içeren belediyeler de rol almalıdır.

Keywords

Abstract

The participation of the public development features, objectives, functions and duties of higher education show similar characteristics. Before considering the services of local governments and higher education higher definition, objectives, functions, tasks, and examined the structural elements. S treatment of the local nature of higher education is a general framework will be drawn. In the 21st century, under the influence of all the countries of the world globalization process, which has led to significant changes in the public administration. These changes in the scope of the concept of decentralization, which is one of the local government office in the increased importance attached to the municipalities and municipalities entered into a new domain of financial management principles. In this context, the principle of expediency with the new make up the basic principles of financial transparency in financial management, performance management, the principles of participation and financial autonomy of the municipalities have been included in the new financial management approach. Local governments do not have the same potential as all of them are not at the same level of development. That is the beginning of imbalances in local government finance should be sufficient. Within the limits of local authorities that they have sufficient magnitude proportionally higher education degree, students, scientists, faculty members who will help shape. Public higher education institutions that have legal personality, on the one hand to cope with the challenges posed by the restriction of public resources and on the other hand consistently produce services to assess, subject to the provisions of private law mechanisms are needed. Therefore, different universities around the foundations, associations, companies and organizations composed of local government consists of ring. Participating, sharing, carried out within the framework of the concept of governance unit of the municipal university co-operation bothin terms of the many services offered to the provision of services, which will lead to more effective and efficient manner. First, the number of selected and appointed local government in excess of 725thousandpersonneltraining, and the second group with the help of universities providing education in various segments of society and the people, the doors of universities to society in ensuring coordination trenches, the service coverage area of about 63 per cent of the country's population should take part in municipalities with.

Keywords