Kırık Camlar Teorisinin Örgüt Yönetimlerine Sağladığı Katkılar

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 2149-2157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırık Camlar Teorisi (KCT), fiziki çevredeki küçük fakat uzun süren ihmal edilmişliğin suçun oluşumundaki tetikleyici etkisi üzerinde duran ve kriminolojinin konusu olan bir metafordur. KCT’ne göre, bir yerdeki düzensizlik ve ihmal edilmişlik, suça neden olan faktörler arasındadır. Düzensizlik hali ise denetim olmadığı, sahipsiz bırakıldığı veya kontrolsüz kaldığı algısı uyandırdığından genel olarak iki tür sonuç ortaya koymaktadır. Birincisi suç korkusu, ikincisi de düzensizlikten kaynaklanan suç eğilimi ve etik dışılıktır. Kriminolojinin ilgi alanına giren suç korkusu ve kırık camlar teorisi birbirinin sonucu ya da türevi olarak değerlendirilmektedir. Örgütsel davranış bağlamında ise suç korkusunun karşılığı, kırık camların neden olduğu düzensizlik ve denetimsizlikten dolayı suça/etik dışılığa (soyut/somut) maruz kalma endişesidir. Örgütlerde “Kırık Camlar”ın göstergeleri arasında, bakımsız donatılar, arızalı ve ihmal edilmiş ofis ya da üretim araçları, örgütsel iklimdeki bozulmalar, iş görenler arasında yatay/dikey-açık/örtük şiddet gibi unsurlar sayılabilir. İhmal edilmiş ve önemsenmeyen fiziki veya soyut her durum kırık camlara neden olabilmekte, bu da örgütsel işleyiş üzerinde bozucu etkilere neden olabilmektedir. Bu çalışmada Kırık Camlar Teorisi örgütsel bağlamda incelenmiş, tanımlanması, gelişimi, etkileri ve mücadele edilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Broken Windows Theory (BWT) is a metaphor that is the subject of criminology, which emphasizes the triggering effect of small but long neglected negligence in the physical environment. According to BWT, irregularity and negligence somewhere are among the factors that cause crime. The situation of irregularity reveals two kinds of results in general, as it evokes the perception that there is no control, left unattended or left uncontrolled. The first is fear of crime, and the second is the tendency to crime and unethicalness caused by disorder. Fear of crime and the theory of broken windows, which are in the interest of criminology, are considered as the result or derivative of each other. In the context of organizational behavior, the fear of crime is the concern of being exposed to crime / unethicality (abstract / concrete) due to the disorder and unsupervision caused by “broken windows.” Among the indicators of "Broken Windows" in organizations, neglected reinforcements, faulty and neglected office or production tools, deterioration in organizational climate, and horizontal / vertical - open / implicit violence among employees. Any neglected and neglected physical or abstract situation can cause broken windows, which can cause disruptive effects on organizational functioning. In this study, Broken Windows Theory was examined in an organizational context, and explanations were made about its definition, development, effects and struggle.

Keywords