Nuruddin Farah’ın Maps Adlı Eserine Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Bakış

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 2140-2148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar biyolojik cinsiyetleri ile doğarlar ancak toplum biyolojik cinsiyetleri üzerinden toplumsal cinsiyet kimliklerini inşa eder. Diğer bir deyişle biyolojik cinsiyet doğuştan gelir ancak toplumsal cinsiyet sonradan kazanılır. Toplumsal cinsiyet her toplumda farklılık göstermektedir. Yani her toplum biyolojik cinsyete farklı anlamlar yükleyip bu doğrultuda toplumsal cinsiyet rolleri geliştirmektedir. Ancak toplumsal cinsiyet toplumdan topluma farklılık gösterse de kadının ikincil konumu dünynın pek çok yerinde değişmez. Örneğin bütün dünyada ‘‘kahramanlık’’ kavramı ve bu kavram üzerinden şekillendirilen ‘‘ulusal kahraman’’ miti erkek gücü ile ilişkilendirilmiştir. Anavatan kelimesi ise içerdiği ''ana'' sözcüğünden dolayı kadına çağrışım yapmaktadır. Asker olmak, savaşa katılmak ve anavatanı korumak gibi görevler erkeğe verilmiştir. Dolayısıyla erkek vatanını korurken ''anavatan'' çağrışımı yapan kadını da koruma görevini de üstlenmiştir. Yani kutsal bir görev olarak inşa edilen ‘‘ulusal kahraman’’ olma miti toplumsal cinsiyet rolleri içermekte, kadının konumunu ikincilleştirmektedir. Bu çalışmada yer alan toplumsal cinsiyet konusunun ‘‘ulusal kahraman’’ miti üzerinden örneklendirilmesinin sebebi romanda toplumsal cinsiyet olgusunun ulusçuluk ideolojisinden beslenmesi ve ulusçuluk fikrinin toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmesidir. Pek çok tema ve konuyu içerisinde barındıran roman annesini kaybeden hayata yalnız başlayan bir bebek olan Ashkar’ın hikayesiyle başlar. Ashkar’ı bulan ve büyüten Misra’dır. Diğer bir deyişle Misra onun dünyası, onu yaşama bağlayan tek bağdır. Misra Ashkar’ı bulduğu andan itibaren aralarında çok güçlü bir bağ gelişir. Ashkar ilk çocukluk yıllarında Misra’ya sıkı sıkıya bağlıdır. Misra bir kadın değildir; onun dünyasıdır. Ancak Ashkar büyüdükçe Misra’nın etkisinden çok toplumun etkisi altına girmeye başlamış toplumun bir erkek için belirlediği rolleri benimsemeye başlamıştır. Ashkar zamanla Misra’yı evreni olarak değil, kadın olarak görmeye başlar. Bir zamanlar taparcasına sevdiği bu kadını bazen suçlamakta bazen yetersiz bulmaktadır. Çünkü Misra bir kadındır ve hep ikincil konumdadır. Ashkar büyüdükçe toplumsal cinsiyet rolleri pekişmektedir. Örneğin savaşmak ona göre bir erkeğin eril gücünü simgeleyen bir eylemdir. Bu romanda toplum tarafından empoze edilen cinsiyet rolleri tartışılacak, Ashkar ve Misra karakterleri üzerinden incelenecektir.

Keywords

Abstract

People are born with their biological sex, but society constucts their gender identity through their biological sex. In other words, sex is innate, but gender is acquired later. Gender differs in every society. In other words, each society created different meanings for biological sex and develops gender roles accordingly. However, although gender differs from society to society, the secondary position of women does not change in many parts of the world. For example, the concept of "heroism" and the myth of "national hero" shaped over this concept was associated with male power all over the world. The word" motherland "refers to the woman because of the word" mother". Tasks such as being a soldier, participating in the war and protecting the motherland are assigned to the man. Therefore, while protecting his homeland, the man also undertook the duty of protecting the woman, who has the connotation of "homeland". In other words, the myth of being a "national hero" built as a sacred duty includes gender roles, and makes the position of women secondary. The reason that the gender issue in this work is exemplified through the ‘national hero’ myth is that in this novel the phenomenon of gender is reinforced from the ideology of nationalism and the idea of nationalism reproduces the roles of gender. The novel begins with the story of Ashkar, a baby who loses his mother and begins life alone. It is Misra who found and raised Ashkar. In other words, Misra is his world and the only link that connects him to life. From the moment Misra finds Ashkar, a very strong bond develops between them. Ashkar is firmly attached to Misra during his early childhood years. Misra is not a woman; she is his world. However, as Ashkar grew up, he started to be under the influence of society rather than Misra and started to adopt the roles that society determined for a man. Over time, Ashkar begins to see Misra as a woman, not his universe. He sometimes accuses this woman, whom he once loved, sometimes finds her inadequate. Because Misra is a woman and always in a secondary position. As Ashkar grows, gender roles become stronger. For example, fighting is an action that symbolizes the masculine power of a man. In this novel, gender roles imposed by the society will be discussed and examined through the characters of Ashkar and Misra.

Keywords