Otel İşletmelerindeki Muhasebe Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kemer Örneği

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1563-1576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların tutumlarının araştırılması araştırmacılar için her zaman ilginç bir araştırma konusu olmuştur. Bu konuların davranışsal muhasebe çerçevesinde düşünülüp; stres faktörünün yoğun olduğu muhasebe çalışanlarına uygulanması daha da ilgi çekmektedir. Bu çalışma muhasebe meslek mensubu dışındaki muhasebe çalışanlarının örgütsel tutumlarını incelemek bakımından literatüre oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı; otel işletmelerindeki muhasebe çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm düzeylerini belirlemektir. Aynı zamanda demografik faktörlerin çalışanların örgütsel bağımlılık ve sinizm düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Antalya ili Kemer ilçesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 150 personel üzerinde, Haziran – Ağustos 2019 tarihleri arasında bir anket çalışması uygulanmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile elde edilen veriler SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm üzerinde etkili olduğu ayrıca, otel işletmelerindeki muhasebe çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında karşılıklı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Investigating the attitudes of employees has always been an interesting research topic for researchers. These issues are considered within the framework of behavioral accounting; The application of stress factor to accounting employees with intense interest is even more interesting. This study will make significant contributions to the literature in terms of examining the organizational attitudes of accounting employees other than professional accountants. The purpose of this research; to determine the organizational commitment and organizational cynicism levels of the accounting employees in hotel businesses. It is also determined whether demographic factors make a difference in the organizational dependency and cynicism levels of employees. For this purpose, a survey study was conducted between 150 and August 2019 on 150 personnel working in hotel businesses operating in Kemer district of Antalya province. Data obtained by random sampling method were analyzed in SPSS 20 package program. As a result of the research, it was determined that the demographic characteristics of the employees were effective on organizational commitment and organizational cynicism, and that there was a mutual relationship between organizational commitment levels and organizational cynicism levels of the accounting employees in the hotel enterprises.

Keywords