Bir Siyasi Denetim Aracı Olarak Soru Önergeleri ve İşlevselliği Üzerine Düşünceler

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 526-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demokratik yönetim modellerinin ayırt edici özelliklerinden biri anayasada belirtilen organların karşılıklı olarak birbirlerini denetleyebilmeleridir. Tarafların birbirlerini denetleme ve dengeleme mekanizmalarından yoksun olduğu bir yönetim sisteminin demokratik olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Böyle bir ortamda bütün uygulamalar siyasi iradenin keyfine bırakılmış olur ki bunun kabul görmesi söz konusu bile olamaz. Bundan dolayıdır ki ülkeler anayasalarını oluştururlarken yürütme ve yasamaya birbirlerini denetleyip kontrol edebilecekleri araçlar vermişlerdir. Bu araçlar o ülkelerin benimseyip uyguladıkları yönetim sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Çalışmamızın konusu olan parlamenter sistemde yasamanın yürütmeyi denetlemesi için verilen araçlar soru, gensoru, meclis araştırması ve meclis soruşturması şeklinde kendini göstermektedir. Bu çalışmamızın amacı demokratik yönetim modellerinden biri olan Parlamenter sistemde var olan denetim ve bilgi edinme araçlarından biri olan Sorunun (soru önergesi) işlevselliğini tartışmaktır. Bunu yaparken parlamenter sistemin uygulamada olduğu son dönem olan 26. Yasama dönemi seçilmiştir. Bu dönemde sağlık alanında verilen soru önergeleri üzerinden soru kurumunun işlevselliği tartışılmıştır. Yazılı ve sözlü olarak verilen soru önergeleri incelendiğinde açıkça görülmektedir ki sorular muhatapları tarafından çok fazla ciddiye alınmamakta ve cevaplandırılmamaktadır. Bu da bize Soru önergelerinin ne kadar işlevsel olduğunu tartışmaya itmektedir.

Keywords

Abstract

One of the distinctive features of democratic governance models is that constitutional organs can control each other. It is not possible to mention that a system in which the parties lack each other's control and balancing mechanisms is democratic. In such an environment, all practices are left to the enjoyment of political will, which cannot even be accepted. That is why countries have given the executive and legislative tools to control and balance each other while they form their constitution.These tools differ according to the management systems adopted and implemented by those countries. In the parliamentary system, which is the subject of our study, the tools given to the legislature to oversee the execution are manifested in the form of parliamentary question, interpellation, parliamentary investigation and parliamentary inquiries.The aim of this study is to discuss the functionality of the parliamentary question that is one of the tools of control and information in the parliamentary system. In doing so, the 26th Legislative period of Turkish Grand National Assembly (TBMM), the last period in which the parliamentary system was in practice, was selected. In this period, the functionality of the parliamentary question was discussed through the parliamentary questions given in the field of healthcare services.When written and verbal questions are examined, it is clear that the parliamentary questions are not taken seriously and answered by their addressees. This leads us to discuss how functional the parliamentary question is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics