Sosyal Bilgiler Eğitimi İçin Hangi Kitaplar Okunmalıdır? Düzey Düzey Okuma Listeleri

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 470-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemiz ve Dünya’nın başat vatandaş yetiştirme dersi olan Sosyal Bilgiler, yeni yüzyılda önemli sorumluluklar ve görevler üstlenmiştir. Sosyal bilgiler; temel amacını gençlere yardım etmek ve onları kültürel açıdan dünya vatandaşları olarak geleceğe hazırlamak olarak görmektedir. Gençler geleceğe hazırlanırken en temel görevlerinden biri de okumaktır. Bu çalışmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, öğretmenleri ve lisansüstü öğrencilerine okuma önerileri sunmaktır. Araştırmanın yöntemi çalışmadaki sorun ve problemi bütüncül bir şekilde ortaya koyan nitel araştırmadır. Araştırmaya çeşitli üniversitelerden 33 akademisyen katılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada sunulan okuma listesi önerisi; alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür kategorilerine ayrılarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Social Studies, which is the dominant citizen training lesson of our country and the world, has undertaken important responsibilities and duties in the new century. Social Studies; see its main purpose as helping young people and preparing them for the future as world citizens culturally. While preparing for the future, one of the most basic tasks of young people is to read. The aim of this study is to provide reading suggestions to Social Studies teacher candidates, teachers and graduate students. The method of the research is qualitative research that reveals the problem and problem in the study in a holistic manner. 33 academicians from various universities participated in the study. The data of the research were analyzed through content analysis. In the reading list proposal presented in the research; it is presented in categories such as field education, vocational knowledge and general culture.

Keywords


 • Altun, A. ve Ata, B. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki Akademisyenlerin ve

 • Altun, A. ve Ata, B. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki Akademisyenlerin veÖğretmen Adaylarının Başvuru Kitapları Üzerine Düşünceleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı. 2 27-45.

 • Alver, K. (2005). Okumanın Halleri: Okumanın Sosyolojisi Üzerine. Sivil Toplum: Düşünce & Araştırma Dergisi. Vol. 3 Issue. 12.

 • Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Durumları (Beceri – ilgi – Alışkanlık – Eğilim). Atatürk Üniversitesi. Doktora Tezi.

 • Arıcı, A. F. (2015). Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı? – Bir “Okuma Listesi” Önerisi – Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30 (3).

 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma Eğitimi. Pegem .

 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem.

 • Batur, Z., Özcan, H. Z., Sağcan, Y.C. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Eğilimlerinin İncelenmesi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi. 3 (1).

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem.

 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Çev. Selçuk Beşir Demir) Eğiten Kitap.

 • Deniz, E. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları. IRRA Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları. 3 (2).

 • İnce Samur, A. Ö. (2018). Okuma Kültürü Edinme Sürecinde Hangi Kitaplardan Nasıl Yararlanılmalıdır. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt. 4 Sayı. 4.

 • Karaaslan, S. (2016). Türk Eğitim Politikasında Okuma Alışkanlığı. Bilgi Dünyası. 17 (1).

 • Karagöz, B. (2017). Eğitimciler ve Çocuk Yazarlarının Görüşleri Bağlamında Ortaokul Öğrencileri Ne Okumalı? – Bir Liste Önerisi – Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 705-726.

 • KONDA. (2019). Türkiye Okuma Kültürü Araştırması.

 • Kuş, Z. ve Türkyılmaz M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: (İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği 24, 1. 11-32.

 • Levstik, S. L. ve Tyson, A. C. (2008). Handbook of Research in Social Studies Education. Routledge. 1-2 Manguel, A. (2010). Okumanın Tarihi. (Çev. Füsun Elioğlu). YKY.

 • MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Erişim Adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ 10 Ocak 2021 tarihinde erişilmiştir

 • MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Eğitim ve Analiz Değerlendirme Raporları Serisi. No. 18

 • Pala, F. (2019). Kitap Okuma Alışkanlığının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Davranışları Üzerindeki Etkisi. Academic Platform Journal of Education and Change. 2 (2)

 • Parker, W. C. (2010). Social Studies Today Research & Practice. Routledge. 3-4. TÜRKYAYBİR. (2019). 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu.

 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal Bilgiler ve Okuma Becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 26 Sayı. 1. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin.

 • Yıldırım, N. (2013). Eğitimciler için 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1).

                                                                                                    
 • Article Statistics