Ikonografik Ve Ikonolojik Eleştiri Yöntemine Göre Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” Adli Eserinin Analizi

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1584-1592
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Erwin Panofsky’nin “İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yöntemi esas alınarak Osman Hamdi Bey’in 1906 yılında yaptığı “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tuval üzerine yağlı boya tablosu analiz edilmiştir. Bu tablo, Oryantalizm Akımı’nın ülkemizdeki önemli yapıtlarından biridir. Eserin analizi; doğal anlam (olgusal, ifadesel anlam), uzlaşımsal anlam (ikincil anlam) ve içsel anlam (içerik) alt başlıklarından oluşmaktadır. Çağdaşlaşmayı reddeden halkı tasvir eden eser, Osman Hamdi Bey’in çağdaşlaşmaya bakış açısını ifade eder. Aynı zamanda sanatçının yaşadığı dönemin sanat özelliklerine göre, toplumun geleneklerine nasıl bağlı kaldığı ve yeniliklere karşı nasıl durduğunun, eserde nasıl yansıtıldığının da gözlendiği bir çalışmadır. Araştırmada; eserin biçimi, kompozisyon kurgusu, konusu ve içeriği, sanatçının üslubu, kullanılan simgeler, yapıldığı dönemin sanat hareketleri ve toplumun değerleri ele alınarak, özellikle sanat eğitiminde eserlerin incelenmesinde kullanılan bir yöntem olan Panofsky’nin ikonografik ve ikonolojik çözümleme yönteminin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this article, an oil painting on canvas named "Iconographic and Iconological Art Criticism" method of Erwin Panofsky, "Tortoise Trainer" painted by Osman Hamdi Bey in 1906 was analyzed. This painting is one of the important works of Orientalism Movement in our country. The analysis of the work consists of natural meaning (factual, expressive meaning), contingent meaning (secondary meaning) and inner meaning (content) sub-titles. The work, which depicts the people who refuse to modernize, expresses Osman Hamdi Bey's point of view towards modernization. At the same time, according to the artistic characteristics of the artist's period, it is also a study in which how the people adhere to the traditions of the society and how they stand against innovations and how they are reflected in the work. In the research; The importance of the iconographic and iconological analysis method of Panofsky, which is a method used in the study of works in art education, has been emphasized by considering the form, composition fiction, subject and content, the style of the artist, the symbols used, the art movements of the period and the values of the society.

Keywords