Coğrafya Dersi Öğretim Programında Yer Alan 11. ve 12. Sınıf Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre Analizi

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 228-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biggs ve Collis tarafından 1982 yılında düzenlenen SOLO taksonomisi kazanımların yapısını değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Çalışmada 2018 yılında güncellenerek uygulamaya konulan Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 11. ve 12. sınıflara ait kazanımların SOLO taksonomisine göre analizi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 11. sınıflara ait 40 kazanım, 12. sınıflara ait 34 kazanım olmak üzere toplam 74 kazanım analiz edilmiştir. Araştırma doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmacı tarafından kazanımların analizi yapılmıştır. Sonraki aşamada ise üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Yapılan çalışmanın güvenirlik sonucu ise %82,3 olarak hesaplanmıştır. SOLO taksonomisine göre incelenen kazanımların ünite bazında frekans ve yüzdeleri hesaplanmış, elde edilen bulgular tablo ve grafik haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda 11. ve 12. sınıf düzeyinde tek yönlü basamağa denk gelen kazanım olmadığı saptanmıştır. 11. sınıflarda çok yönlü yapı düzeyinde 11 kazanım, ilişkisel yapı düzeyinde 28 kazanım, soyutlanmış yapı düzeyinde 1 kazanım bulunmaktadır. 12. Sınıf düzeyinde ise 5 kazanım çok yönlü yapı, 29 kazanım ilişkisel yapı düzeyinde yer almaktadır. Soyutlanmış yapı düzeyinde ise 12. Sınıf düzeyinde kazanım bulunmamaktadır. SOLO taksonomisinde beklenen sınıf düzeyi arttıkça soyutlanmış yapı basamağına karşılık gelen kazanımların da artması yönündedir. Analiz sonuçlarına göre Coğrafya Dersi Öğretim Programı bu beklentiyi karşılamamaktadır.

Keywords

Abstract

The SOLO taxonomy was modeled by Biggs and Collis in 1982 to evaluate the structure of observable learning outcomes. With this research, it is aimed to analyze the achievements of the 11th and 12th grades in the Geography Lesson Curriculum that was prepared by the Ministry of National Education and updated again in 2018, according to the levels of SOLO taxonomy. In direction of this purpose, a total of 74 acquisitions, 40 of which belong to the 11th grade and 34 to the 12th grade, were analyzed according to the SOLO taxonomy. The research was carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. First of all, the gains were analyzed by the researcher. In the next stage, the opinions of three experts were consulted. The reliability of the study was calculated as 82.3%. According to the SOLO taxonomy, the frequencies and percentages of the achievements examined on a unit basis were calculated, and the findings were presented in tables and graphics. As a result of the findings, it was determined that there was no acquisition representing one-way in the 9th and 10th grades. In 11th grades, there are 11 acquisitions at the multidimensional structure level, 28 acquisitions at the relational structure level, and 1 acquisition at the abstracted structure level. At the 12th grade level, 5 acquisitions are at the multidimensional structure level and 29 acquisitions are at the relational structure level. At the abstracted structure level, there is no gain at the 12th grade level. In the SOLO taxonomy, it is expected that as the class level increases, the achievements corresponding to the abstracted structure level also increase. According to the results of the analysis, the Geography Curriculum does not meet this expectation.

Keywords