Coğrafya Dersi Öğretim Programında Yer Alan 11. ve 12. Sınıf Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 228-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biggs ve Collis tarafından 1982 yılında düzenlenen SOLO taksonomisi kazanımların yapısını değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Çalışmada 2018 yılında güncellenerek uygulamaya konulan Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 11. ve 12. sınıflara ait kazanımların SOLO taksonomisine göre analizi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 11. sınıflara ait 40 kazanım, 12. sınıflara ait 34 kazanım olmak üzere toplam 74 kazanım analiz edilmiştir. Araştırma doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmacı tarafından kazanımların analizi yapılmıştır. Sonraki aşamada ise üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Yapılan çalışmanın güvenirlik sonucu ise %82,3 olarak hesaplanmıştır. SOLO taksonomisine göre incelenen kazanımların ünite bazında frekans ve yüzdeleri hesaplanmış, elde edilen bulgular tablo ve grafik haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda 11. ve 12. sınıf düzeyinde tek yönlü basamağa denk gelen kazanım olmadığı saptanmıştır. 11. sınıflarda çok yönlü yapı düzeyinde 11 kazanım, ilişkisel yapı düzeyinde 28 kazanım, soyutlanmış yapı düzeyinde 1 kazanım bulunmaktadır. 12. Sınıf düzeyinde ise 5 kazanım çok yönlü yapı, 29 kazanım ilişkisel yapı düzeyinde yer almaktadır. Soyutlanmış yapı düzeyinde ise 12. Sınıf düzeyinde kazanım bulunmamaktadır. SOLO taksonomisinde beklenen sınıf düzeyi arttıkça soyutlanmış yapı basamağına karşılık gelen kazanımların da artması yönündedir. Analiz sonuçlarına göre Coğrafya Dersi Öğretim Programı bu beklentiyi karşılamamaktadır.

Keywords

Abstract

The SOLO taxonomy was modeled by Biggs and Collis in 1982 to evaluate the structure of observable learning outcomes. With this research, it is aimed to analyze the achievements of the 11th and 12th grades in the Geography Lesson Curriculum that was prepared by the Ministry of National Education and updated again in 2018, according to the levels of SOLO taxonomy. In direction of this purpose, a total of 74 acquisitions, 40 of which belong to the 11th grade and 34 to the 12th grade, were analyzed according to the SOLO taxonomy. The research was carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. First of all, the gains were analyzed by the researcher. In the next stage, the opinions of three experts were consulted. The reliability of the study was calculated as 82.3%. According to the SOLO taxonomy, the frequencies and percentages of the achievements examined on a unit basis were calculated, and the findings were presented in tables and graphics. As a result of the findings, it was determined that there was no acquisition representing one-way in the 9th and 10th grades. In 11th grades, there are 11 acquisitions at the multidimensional structure level, 28 acquisitions at the relational structure level, and 1 acquisition at the abstracted structure level. At the 12th grade level, 5 acquisitions are at the multidimensional structure level and 29 acquisitions are at the relational structure level. At the abstracted structure level, there is no gain at the 12th grade level. In the SOLO taxonomy, it is expected that as the class level increases, the achievements corresponding to the abstracted structure level also increase. According to the results of the analysis, the Geography Curriculum does not meet this expectation.

Keywords


 • Biggs, J. B. (1992). A qualitative approach to grading students. Herdsa News, 14(3), 3-6.

 • Biggs, J. B. (1992). A qualitative approach to grading students. Herdsa News, 14(3), 3-6.

 • Biggs, J. B. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.

 • Biggs, J. B., & Collis, K. F. (1982). Evaluating the quality of learning the SOLO taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcomes). New York: Academic Press, Inc

 • Bijsterbosch, E., van der Schee, J., & Kuiper, W. (2017). Meaningful learning and summative assessment ingeography education: An analysis in secondary education in the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 26(1), 17-35.

 • Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative Research Journal, Vol. 9 No. 2, pp. 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

 • Brabrand, C., & Dahl, B. (2009). Using the SOLO taxonomy to analyze competence progression of university science curricula. Higher Education, 58(4), 531-549. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-009-9210-4

 • Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142).

 • Demirel, Ö. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi,

 • Dönmez, H., & Zorluoğlu, S. L. (2020). Fen bilimleri dersi öğretim programı 6., 7. ve 8. sınıf kazanımlarınınSOLO Taksonomisine göre incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 85- 95.Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi

 • Gezer, M., ve İlhan, M. (2015). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımları ile ders kitabı değerlendirme sorularının SOLO taksonomisine göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 1-25.

 • Göçer, A., ve Kurt, A. (2016). Türkçe dersi öğretim programı 6, 7 ve 8. sınıf sözlü iletişim kazanımlarının SOLO taksonomisine göre incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 215-228.

 • Groth, R. E., & Bergner, J. A. (2006). Preservice elementary teachers' conceptual and procedural knowledge of mean, median, and mode. Mathematical Thinking and Learning, 8(1), 37-63.

 • Gülersoy, A. E. Ve İlhan, A. (2020). 11. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloomtaksonomisine göre değerlendirilmesi. Conference: II. International Congress on Geographical Education. Ocak 2020, Tam metin bildiri kitabı

 • Hattie, J. A. C., & Brown, G.T.L. (2004, September). Cognitive processes in as TTle: The SOLO taxonomy. asTTle Technical Report #43, University of Auckland/Ministry of Education.

 • İlhan, A., ve Gülersoy, A. E. (2020). 12. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş BloomKubat, U. (2015). Beşinci sınıf fen bilimleri öğretim programının içerik ve kazanım ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).

 • MEB (2018). Coğrafya dersi öğretim programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203724482- Cografya%20dop%20pdf.pdf adresinden 16.08.2021tarihinde erişilmiştir.

 • Miles, M. B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage Publications.

 • Minogue, J., & Jones, G. (2009). Measuring the impact of haptic feedback using the SOLO taxonomy. International Journal of Science Education, 31(10), 1359-1378.

 • Munowenyu, E. (2007). Assessing the quality of essays using the SOLO taxonomy: Effects of field and classroom-based experiences by ‘A’level geography students. International Research in Geographical & Environmental Education, 16(1), 21-43.

 • O’Neill, G., & Murphy, F. (2010). Guide to taxonomies of learning.

 • Öner, S. (2021). Coğrafya dersi öğretim programı 9. ve 10. sınıf kazanımlarının SOLO taksonomisine göre incelenmesi. III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi. 14-17 Ekim, Sivas, Bildiri özetleri kitabı

 • Pegg, J., & Davey, G. (1998). A synthesis of two models: Interpreting student understanding in geometry. Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, 109-135.

 • Potter, M. K., & Kustra, E. (2012). A primer on learning outcomes and the SOLO taxonomy. Course Design for Constructive Alignment,(Winter 2012), 1-22.

 • Sak, R, Şahin Sak, İ, Öneren Şendil, Ç., Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4 (1), 227-256. DOI: 10.33400/kuje.843306

 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Sözcü, U., ve Aydınözü, D. (2019). 9. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Doğu Coğrafya Dergisi, 24(42), 41-50.

 • Stålne, K., Kjellström, S., & Utriainen, J. (2016). Assessing complexity in learning outcomes–a comparisonbetween the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41(7), 1033-1048.

 • TDK, (2021). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ adresinden 13.11.2021 tarihinde ulaşılmıştır.

 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (10. bs.). İstanbul: Seçkin Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics