TÜRK MUTFAĞI KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5320-5327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi resmî sitesinde 1995-2021 yılları arasında yayınlanan Türk mutfağı konulu lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler esas alınarak bibliyomektrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ulusal Tez Merkezi resmî sitesinde yayınlanan tezler “Türk mutfağı” anahtar kelimesiyle taranarak veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda elde bulgulara göre, Türk mutfağı ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin 17’si yüksek lisans tezi ve yedi adeti de doktora tezi olmak üzere Türk mutfağı ile ilgili toplamda 24 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin incelemesi yapılırken, “tezlerin yıllara göre dağılımı”, “tezlerin türü”, “yayınlandığı üniversiteler”, “bağlı olduğu enstitü”, “lisansüstü tezlerin anabilim dalları”, “konularına göre dağılımları”, “kullanılan anahtar kelimeler”, “yayın dilleri”, araştırma türleri”, “danışman unvanları” ve “sayfa aralıkları” gibi çeşitli parametreler esas alınarak incelemeler yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türk mutfağı ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin 1995-2014 yılları arasında aynı sayıda olduğu ve 2014 yılından sonraki yıllarda da yayın sayısının artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, Türk mutfağı konusunun Turizm ve Gastronomi alanı dışında sekiz farklı alanda da çalışma konusu olduğu, tezlerin analizlerinin yapılmasında daha çok nicel araştırma yöntemlerinden yararlanıldığı ve büyük çoğunluğunun da 1-150 sayfa sayısı aralığında yazıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, tezlerin büyük çoğunluğunun yayın dilinin Türkçe olduğu tespitine de varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to make a bibliometric analysis of the postgraduate theses on Turkish cuisine published on the official website of the Council of Higher Education (YÖK) National Thesis Center between the years 1995-2021, based on various parameters. For this purpose, data were obtained by scanning the theses published on the official website of the National Thesis Center with the keyword "Turkish cuisine". According to the findings obtained as a result of the researches, a total of 24 postgraduate theses related to Turkish cuisine have been reached, 17 of which are master's theses and seven are doctoral theses. When examining the theses reached, "distribution of theses by years", "type of theses", "universities in which they are published", "institute", "division of graduate theses", "distribution by subject", "key words used", "language of publication". ”, research types”, “advisor titles” and “page ranges” were based on various parameters. As a result of the researches, it was determined that the number of postgraduate theses published on Turkish cuisine was the same between 1995 and 2014, and the number of publications increased in the years after 2014. In addition, it has been determined that Turkish cuisine is the subject of study in eight different fields apart from the field of Tourism and Gastronomy, quantitative research methods are used mostly in the analysis of theses, and the majority of them are written in the range of 1-150 pages. At the same time, it has been determined that the publication language of the majority of theses is Turkish.

Keywords