KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-90
Language : null
Konu :
Number of pages: 5014-5036
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada kaynaştırma öğrencilerine yönelik yürütülen müzik derslerinde öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin tespit edilmesi ve çeşitli etkinlik önerileri sunulması amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine yer verilmiştir. Araştırmada müzik öğretmenlerinin kullandıkları yöntemlerin tespiti amacıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde özel ve resmi ortaokullarda görev yapan 14’ü kadın, 10’u erkek olmak üzere toplam 24 müzik öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda kaynaştırma öğrencilerinin engel türleri (işitme, görme, bedensel ve hafif düzey zihinsel) dikkate alınarak öğretmenlerin ne tür yöntemlere yer verdikleri belirlenmiş ve daha sonra öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla araştırmacılar tarafından toplam 13 etkinlik tasarlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler uzman görüşü alınmak üzere 3’ü müzik, 6’sı özel eğitim öğretmeni olmak üzere toplam 9 öğretmen tarafından incelenmiş, gerekli düzenlemeler yapılarak son haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda görme engeli olan kaynaştırma öğrencileri için katılımcı öğretmenlerin çoğu işitmeye ve dokunmaya yönelik etkinlikler, işitme engeli olan öğrenciler için öğretmenlerin çoğu görmeye yönelik etkinlikler, bedensel engeli olan kaynaştırma öğrencileri için öğretmenlerin çoğu bedensel engel durumuna (el, kol, bacak vb.) göre değişiklik gösterecek şekilde etkinlikler, hafif düzey zihinsel engeli olan kaynaştırma öğrencileri için öğretmenlerin çoğu tekrar yapmaya yönelik etkinlikler yaptırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu tespitler doğrultusunda farklı engel gruplarından olan kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak müzik öğretmenlerinin derslerinde yer verebilecekleri çeşitli müzik etkinlikleri tasarlanarak öneride bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the methods used by teachers in music classes carried out for inclusive students and offer various activity suggestions. The study was conducted in the general survey model using the interview technique which is one of qualitative research methods. In the study, a total of 24 music teachers, (14 females and 10 males), working in private and public secondary schools in Antakya district of Hatay during the 2020-2021 academic year, were reached to determine the methods used by music teachers. In the study, a semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. As a result of the interviews, the methods used by the teachers were determined on the basis of obstacle types (hearing, seeing, physical and mild-level mental) of the inclusive students and then a total of 13 activities were designed by the researchers for the students to actively attend the class. After receiving expert opinion, the activities were examined by a total of 9 teachers (3 music teachers and 6 special education teachers) and were finalized making necessary arrangements. As a result of the study, most of the participant teachers stated that they did activities related to hearing and touching for inclusive students with visual disability, activities related to seeing for inclusive students with hearing disability, activities varying according to physical disability (such as hand, arm, leg) for inclusive students with physical disability and activities related to repetition for inclusive students with mild-level mental disability. In line with these results, various music activities were designed for music teachers to use in their classes for inclusive students from different disability groups and suggestions were made.

Keywords


 • Deniz, A.A. & Şen, Ü.S. (2021). “Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yürütülen Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Kullandıkları

 • Yöntemler Ve Etkinlik Önerileri” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:90; pp:5014- KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ  Methods Used by Teachers in Music Classes Carried Out for Inclusive Students and Activity Suggestions Ahmet Arif DENİZ Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu, Ovakent Yıldırım Beyazıt Ortaokulu Müzik Öğretmeni, Hatay/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9241-9156 Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2392-2326 ÖZET Bu araştırmada kaynaştırma öğrencilerine yönelik yürütülen müzik derslerinde öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin tespit edilmesi ve çeşitli etkinlik önerileri sunulması amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine yer verilmiştir. Araştırmada müzik öğretmenlerinin kullandıkları yöntemlerin tespiti amacıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde özel ve resmi ortaokullarda görev yapan 14’ü kadın, 10’u erkek olmak üzere toplam 24 müzik öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda kaynaştırma öğrencilerinin engel türleri (işitme, görme, bedensel ve hafif düzey zihinsel) dikkate alınarak öğretmenlerin ne tür yöntemlere yer verdikleri belirlenmiş ve daha sonra öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla araştırmacılar tarafından toplam 13 etkinlik tasarlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler uzman görüşü alınmak üzere 3’ü müzik, 6’sı özel eğitim öğretmeni olmak üzere toplam 9 öğretmen tarafından incelenmiş, gerekli düzenlemeler yapılarak son haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda görme engeli olan kaynaştırma öğrencileri için katılımcı öğretmenlerin çoğu işitmeye ve dokunmaya yönelik etkinlikler, işitme engeli olan öğrenciler için öğretmenlerin çoğu görmeye yönelik etkinlikler, bedensel engeli olan kaynaştırma öğrencileri için öğretmenlerin çoğu bedensel engel durumuna (el, kol, bacak vb.) göre değişiklik gösterecek şekilde etkinlikler, hafif düzey zihinsel engeli olan kaynaştırma öğrencileri için öğretmenlerin çoğu tekrar yapmaya yönelik etkinlikler yaptırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu tespitler doğrultusunda farklı engel gruplarından olan kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak müzik öğretmenlerinin derslerinde yer verebilecekleri çeşitli müzik etkinlikleri tasarlanarak öneride bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Eğitimi, Müzik Eğitimi Materyalleri, Müzik Etkinlik Örnekleri, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP). ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics