COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: BİTLİS ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4057-4070
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde en çok yıprandıkları bilinen sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin iş performansına etkisini analiz etmektir. Çalışmada elde edilen veriler online anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. Çalışmada Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan ve hastalarla direkt temas halinde olduğu bilinen 200 kişi ile anket yapılmıştır. Yapılan regresyon analizinde tükenmişlik düzeyi alt boyutlarından olan “Duygusal Tükenmişlik Düzeyi ve “Kişisel Başarıda Düşme Hissi” boyutlarının, iş performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Demografik özellikler açısından yapılan analiz sonucunda ise; demografik özelliklerden katılımcıların cinsiyeti, yaşları, maaşları, mesleki ünvanları ve 3 doz Covid-19 aşısı olma değişkenleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür; yine katılımcıların 3 doz Covid-19 aşısı olma değişkeni ile iş performansı arasında da anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of burnout levels of healthcare professionals, who are known to be most worn out during the Covid-19 process, on work performance. The data obtained in the study were collected by applying the online questionnaire technique. In the study, a questionnaire was conducted with 200 people working in Bitlis-Tatvan Public Hospital and known to have direct contact with patients. In the regression analysis, it was concluded that the sub-dimensions of burnout level, "Emotional Burnout Level and "Feeling of Decline in Personal Achievement", affect job performance. As a result of the analysis made in terms of demographic characteristics; It was observed that there was a significant difference between the demographic characteristics of the participants in terms of gender, age, salaries, professional titles, and the variables of having 3 doses of Covid-19 vaccine and their levels of burnout; it was also seen that there was a significant difference between the variable of having 3 doses of Covid-19 vaccine and the work performance of the participants.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics