“2009 YILI ORTAÖĞRETİM SOSYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI”NIN KRİTİK BİR İNCELEMESİ: SOSYOLOJİ EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YA DA POST-KONVANSİYONEL YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3521-3525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye'de 2000 yılına kadar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ortaöğretim Sosyoloji Dersi Öğretim Programı"na baktığımızda, bu programda genellikle öğretmen ve metin merkezli bir eğitim-öğretim programının tasarlandığını ve uygulandığını görüyoruz. Ancak 2000'li yıllardan itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bu anlayışı terk ederek pasif olduğu düşünülen öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla dahil olduğu ve aktif olarak katıldığı bir eğitim modelini uygulamaya çalışmaktadır. Bu yenilenmiş eğitim programı, Türk okullarında çok daha demokratik ve katılımcı bir öğrenci profilinin yükselmesi için çok önemlidir. Bu çalışma öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 yılında önerilen bu programı eleştirel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, önerilen bu programın sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımın ve gelenek sonrası yaklaşımların ayrı yaklaşımlar olmadığını düşündüğünü göstermektedir; bunun yerine, bu iki yaklaşımı tasarladılar epistemolojik temellerini ve teorik gelişmelerini sorgulamadan aynıdır. Dolayısıyla bu çalışma, sosyal bilimlerin 20. yüzyılda ortaya çıkan disiplinler arası ve gelenek sonrası yaklaşımlarının tamamen farklı olduğunu ve epistemolojik benzerliklerinin olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında hazırlanan “Ortaöğretim Sosyoloji Dersi öğretim Programı” yukarıdaki sorunsallar çerçevesinde ele almayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

When we look at the "Secondary Education Sociology Course Curriculum" prepared by the Ministry of National Education until 2000 in Turkey, we see that, in this program, a teacher and text-centered education and training program is generally designed and implemented. However, since the 2000s, the Ministry of National Education has abandoned this understanding and instead tries to implement an education model in which the students, who are thought to be passive, are more involved in the education processes and actively participates in it. This revised education program is crucial for the rise of a far more democratic and participatory student profile in the Turkish schools. This study primarily aims to critically evaluate this program proposed by the Ministry of National Education in 2009. This study illustrates that this proposed program thought that the interdisciplinary approach in social sciences and post-conventional approaches are not distinct approaches; instead, they conceived these two approaches as the same without questioning their epistemological bases and theoretical developments. Therefore, this study tries to show that the social sciences' interdisciplinary and post-conventional approaches that emerged in the 20th century are entirely different and do not have any epistemological similarities. This study aims to address and discuss the "Secondary Education Sociology Curriculum" prepared by the Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education in 2009 within the framework of the above problematics.

Keywords