ROTASYON VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA VE BİR MODEL ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4002-4024
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile örgütlerde bir iş tasarım tekniği olarak rotasyon uygulamaları ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyerek; etkin, verimli ve iş tatmini sağlayacak bir rotasyon modeli sunmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; öncelikle rotasyon ve iş tatmini kavramları ana hatlarıyla incelenmekte ve rotasyon uygulamasında Hackman ve Oldham’ın İş Özellikleri Modeli temel alınarak iş tatminini artıracak unsurlar üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın devamında ise, rotasyon ve iş tatmini ilişkisi Vroom’un Beklenti Kuramı ile açıklanmaya çalışılmakta ve bu ilişki çeşitli görgül araştırmalarla desteklenmeye çalışılmaktadır. Son olarak bir kamu kurumunda yapılan nitel bir araştırma ile elde edilen bulgular ışığında bir rotasyon modeli önerisi sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

With this study, by examining the relationship between rotation practices and job satisfaction as a job design technique in organizations; It is aimed to provide a rotation model that will provide effective, efficient and job satisfaction. In this framework, first of all, the concepts of rotation and job satisfaction are outlined and factors that will increase job satisfaction are focused on based on Hackman and Oldham's Job Characteristics Model. In the continuation of the study, the relationship between rotation and job satisfaction is tried to be explained with Vroom's Expectation Theory and this relationship is tried to be supported by various empirical studies. Finally, a rotation model proposal is presented in the light of the findings obtained from a qualitative research conducted in a public institution.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics