MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK BASININA ÖRNEK OLARAK AHALİ GAZETESİNDE ÇIKAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 3558-3572
Year-Number: 2021-86

Abstract

Basın tarihi ile ilgili çalışmalar tarih araştırmaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü yayınlandığı döneme ışık tutan önemli kaynaklardır. Osmanlı Devletinde basın kavramı çağdaşlarına nazaran daha geç teşekkül etmiştir. Matbaa Osmanlı ülkesine XV. yy ’da gayrimüslimler aracılığıyla girmiş ve Türkler tarafından ilk matbaa 1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. İlk Türkçe gazete de devlet tarafından 1831 yılında çıkarılan Takvim-i Vekayi olmuştur. Daha sonra özellikle 1864 Vilayet Nizamnamesi ile birlikte yerel gazeteler çıkarılmaya başlanmıştır. Ahali Gazetesi 1905 yılında Şarki Rumeli Vilayetinin Filibe şehrinde yayın hayatına başlamıştır. Bu çalışmada gazetenin 1905-1907 yılları arasında çıkan 1-125 sayıları arasındaki 44 sayısı incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı bir vilayet gazetesi olan Ahali Gazetesi’nde yayınlanan haberlerden yola çıkılarak Filibe şehrinin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel durumu hakkında bilgi vermek, Filibe’den hareketle Balkanların ve dünyanın genel durumu ile ilgili tespitlerde bulunabilmektir.

Keywords

Abstract

Studies relevant the “ history of press “ is very important at the history researches because important sources to shed light on the period when published. Compared to the contemporary concept of the press in the Ottoman Empire was formed later. Printing XVth Century Ottoman country 'through the non-Muslims entered and first Turkish printing press was established by Ibrahim Müteferrika in 1727. The first Turkish newspaper was printed by the Empire in 1831. İt named Takvim-i Vekayi. Afterward “Vilayet Nizamnamesi”, and local newspapers began to printed in 1864. Ahali Newspaper started to published in Astern Rumelia city of Plovdiy in 1905 İn this study,1905 between 1906 of this newspaper was reached to us. This examination of the Ahali Newspapar 1 between 125 number and 44 edition was examined. The purpose of this research is to provide information about the social, political, economic and cultural situation of the city of Plovdiv based on the news published in Ahali Newspaper, which is a provincial newspaper, and to make determinations about the general situation of the Balkans and the world based on Plovdiv

Keywords