THE MEDIATING ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE AND ATTITUDE BETWEEN PERCEIVED LEVEL OF KNOWLEDGE, SOCIAL NEEDS AND SELF-CONFIDENCE

Author :  

Year-Number: 2021-84
Language : null
Konu :
Number of pages: 2556-2565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı pisa sınavına katılan onbeş yaş grubu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımları, tutum düzeyleri, algılanan bilgi düzeyleri, sosyal gereksinimleri ve kendine güvenleri arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Araştırmanın evrenini PISA 2018 sınavına katılan 79 ülkede öğrenim gören onbeş yaş grubu öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2018 yılında PISA sınavına katılan (n=519.334) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ICT yatkınlık anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SmartPLS 3 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal gereksinimler ve kendine güvenin ICT kullanımına yönelik tutum üzerinde doğrudan etkisinin olduğu görülmüştür. Yine ICT kullanımına yönelik tutumun ICT kullanım düzeyi üzerinde ve ICT kullanım düzeyinin de algılanan bilgi düzeyi üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Dolaylı etkiler incelendiğinde ise tüm aracı değişkenlerin kabul edildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to model the relationships between information and communication technologies use, attitude levels, perceived knowledge levels, social needs and self-confidence of fifteen-year-old students taking the pisa exam. The universe of the research consists of fifteen-year-old students studying in 79 countries participating in the PISA 2018 exam. The sample consisted of the students (n = 519,334) who took the PISA exam in 2018. ICT susceptibility questionnaire was used as data collection tool. SmartPLS 3 program was used to analyze the data. As a result of the research, it was seen that social needs and self-confidence have a direct effect on attitudes towards ICT use. Again, it was determined that the attitude towards ICT use has a direct effect on the ICT usage level and the ICT usage level on the perceived level of knowledge. When the indirect effects were examined, it was seen that all mediator variables were accepted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics