ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DUYGUSAL İYİ OLUŞ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-81
Number of pages: 1542-1550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, erken çocukluk döneminde sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık konusunda Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından arşivlenen ve tam metnine ulaşılabilen yedi lisansüstü tez incelenmiştir. Psikolojik sağlamlığın erken çocukluk döneminde 2016 dan itibaren yer aldığı görülmüştür. Yapılan tezlerden beş tanesinin yüksek lisans iki tanesinin doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Tezlerden dördünün nicel, ikisinin nitel bir tanesinin de hem nitel hem de nitel olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalarda daha çok betimsel çalışmalar yapılırken deneysel çalışmalara da yer verilmiştir. Çalışmada lisansüstü tezlerin ele aldığı konular, Psikolojik sağlamlık ve çocuğa ilişkin çeşitli beceriler arasındaki ilişki, Geliştirilen psikolojik sağlamlık programların etkililiği, Psikolojik sağlamlığın çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumu olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonunda çocuklardaki psikolojik sağlamlık arttıkça, sosyal değer kazanımlarının da arttığı; kız çocuklarının psikolojik sağlamlık düzeylerinin erkek çocuklarına göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Okul kütüphanelerinde psikolojik sağlamlığa destek verecek çocuk kitaplarının azlığı da dikkat çekmektedir. Bununla birlikte hazırlanan psiko eğitim programlarının etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca koruyucu faktörlerin artması ve risk faktörlerin azalması ile psikolojik sağlamlığın azaldığı da görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research is prepared to investigate social and emotional well-being and resilience on early childhood by exploring graduate theses held in Turkey. In this research, the descriptive survey model has used. In the study, full text accessed seven graduate theses archived by YÖK Publication and Documentation Department have examined. It has been observed that studies on psychological resilience in the early childhood period has taken place since 2016. It has seen that five of these theses are master's and two of them were doctoral dissertations. It has been determined that four of the theses are quantitative and two of them are qualitative and one is both qualitative and quantitative. Theses within the scope of the research included experimental studies, most of which were descriptive. The topics covered by the postgraduate theses in the study were classified as the relationship between psychological resilience and various child-related skills, the effectiveness of the developed psychological resilience programs, and the differentiation of psychological resilience according to various variables. At the end of the study, it has found that as the psychological resilience of children increased, their social value acquisition also increased. Psychological resilience levels of girls were found to be higher than boys. The scarcity of children's books is also noteworthy that would support psychological resilience in school libraries. However, it has been determined that the psychoeducational programs are effective. In addition, it is seen that psychological resilience decreases with the increase of protective factors and the decrease in risk factors.

Keywords