60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL STİLLERİ İLE EBEVEYNLERİN DİSİPLİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1133-1143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların bilişsel stillerinin ve ebeveyn disiplin yaklaşımlarının belirlenmesi, etkili olabilecek etmenlerin ortaya konması, farklı bilişsel stile sahip çocukların ebeveyn yaklaşımları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada anaokuluna devam eden toplam 218 çocuk ve annesi yer almıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış ‘Genel Bilgi Formu’, Wright (1971) tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Seçer, Çeliköz, Koçyiğit ve Kayılı (2010) tarafından yapılan ‘Kansas Okul Öncesi Çocuklar için Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği Form-A’ ve Akyıldız (2018) tarafından geliştirilen ‘Ebeveyn Disiplin Yaklaşımları Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistik analizlerinde parametrik olmayan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların cinsiyetine, kardeşe sahip olma ve annelerinin öğrenim düzeyine göre ebeveyn disiplin yaklaşımlarında anlamlı derecede farklılık görülmüştür. Çocukların bilişsel stillerine göre ebeveyn disiplin yaklaşımları alt boyutları arasında anlamlı derecede farklılık olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the cognitive styles and parental discipline approaches of 60-72 month-old children attending pre-school education institution, to reveal the factors that could be effective, and to compare the parents with different cognitive styles. A total of 218 children attending kindergarten and their mothers were included in the study. The research data were prepared by the researcher 'General Information Form', developed by Wright (1971), validity and reliability studies were made by Seçer, Çeliköz, Koçyiğit, and Kayılı (2010) 'Kansas Psychic-Impulsivity Scale Form-A for Preschool Children' and Akyıldız (2018) using the 'Parental Discipline Approaches Scale'. Nonparametric Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used in the statistical analysis of the data. As a result of the research; Significant differences were observed in parental discipline approaches according to the gender of children, having siblings and education status of their mothers. A significant difference was found between the sub-dimensions of parent discipline approaches according to the children's cognitive styles.

Keywords


 • Akıncı Demirbaş, E. & Baran, G. (2021). “60-72 Aylık Çocukların Bilişsel Stilleri İle Ebeveynlerin Disiplin Yaklaşımlarının

 • İncelenmesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:80; pp:1133-1143 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL STİLLERİ İLE EBEVEYNLERİN DİSİPLİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ Investigation Of The Cognitive Styles Of 60-72-Month-Old Children And The Disciplinary Approaches Of Parents Arş. Gör. Ezgi AKINCI DEMİRBAŞ Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Kırıkkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4376-7354 Prof. Dr. Gülen BARAN Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5854-4946 ÖZET Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların bilişsel stillerinin ve ebeveyn disiplin yaklaşımlarının belirlenmesi, etkili olabilecek etmenlerin ortaya konması, farklı bilişsel stile sahip çocukların ebeveyn yaklaşımları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada anaokuluna devam eden toplam 218 çocuk ve annesi yer almıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış ‘Genel Bilgi Formu’, Wright (1971) tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Seçer, Çeliköz, Koçyiğit ve Kayılı (2010) tarafından yapılan ‘Kansas Okul Öncesi Çocuklar için Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği Form-A’ ve Akyıldız (2018) tarafından geliştirilen ‘Ebeveyn Disiplin Yaklaşımları Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistik analizlerinde parametrik olmayan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların cinsiyetine, kardeşe sahip olma ve annelerinin öğrenim düzeyine göre ebeveyn disiplin yaklaşımlarında anlamlı derecede farklılık görülmüştür. Çocukların bilişsel stillerine göre ebeveyn disiplin yaklaşımları alt boyutları arasında anlamlı derecede farklılık olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilişsel stil, disiplin yaklaşımları, okul öncesi çocukları ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics