ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-79
Language : null
Konu :
Number of pages: 993-1000
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde örgütler son derece rekabetçi bir ortam içinde teknolojik değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu rekabet sürecinde en önemli sermayeleri ise insan kaynaklarıdır. İnsan kaynağını etkili ve verimli kılan bir örgütsel yapı oluşturabilen örgütler bu yarışta öne çıkmaktadır. Çalışanların örgüte hissettikleri duygusal bağlılık, moral motivasyon gibi unsurlar bu süreçte giderek önem kazanmıştır. Örgütler açısından başarıyı sürdürülebilir kılan en önemli iki unsur örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık olarak görülmektedir. Günümüzde artık benimsenen güçlü örgüt kültürünün çalışanların tutum, inanç ve iletişimlerini etkilediği yönünde pek çok araştırma vardır. Örgüt kültürünün temelini çalışanlar arasındaki etkileşim oluşturur ve çalışanlar tarafından içselleştirilmiş bir örgüt kültürü ortak bir aidiyet duygusu yaratır. Çalışmada öncelikle örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık kavramları kuramsal bir çerçevede incelenecektir. Ardından örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bir kamu kurumunda gerçekleştirilen araştırmanın verileri değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Today, organizations are trying to keep up with technological changes in a highly competitive environment. Their most important capital in this competitive process is human resources. Organizations that can create an organizational structure that makes human resources effective and efficient stand out in this race. Elements such as emotional loyalty and moral motivation felt by employees to the organization have gradually gained importance in this process. Organizational culture and organizational commitment are the two most important factors that make success sustainable for organizations. There are many studies showing that the strong organizational culture, which is now adopted today, affects the attitudes, beliefs and communications of the employees. The basis of organizational culture is the interaction between employees and an organizational culture internalized by employees creates a common sense of belonging. In the study, the concepts of organizational culture and organizational commitment will be examined in a theoretical framework. Then, the data of the research that examines the relationship between organizational culture and organizational commitment and conducted in a public institution will be evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics