SINIF ÖĞRETMENLERİ DERSLERİN ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HİSSETTİĞİ DUYGULAR İLE ÖĞRETİM ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-75
Number of pages: 5673-5688
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ili merkez ilçeleri ile Elbistan, Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde görev yapan 351 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algılarını belirlemek amacıyla altı boyut ve 28 maddeden oluşan “Öğretim Etkililik Algı Ölçeği” ile derslere ilişkin hissettiği duyguları belirlemek için ise olumlu ve olumsuz duyguların yer aldığı “Duygu Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin derslerin öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğretim etkililik algıları ile olumlu duygular arasında pozitif, olumsuz duygularla ise negatif yönde korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenleri derslerin öğrenimine ve öğretimine yönelik olumsuz duygulara kıyasla daha olumlu duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik en sık yaşanılan olumlu duygular keyif, memnuniyet ve istek olmuştur. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin geçmişte öğrencilik dönemlerinde dersleri öğrenirken yaşadığı duygular ile bu dersleri öğretirkenki duyguları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between classroom teachers' perceptions of learning and teaching, and the perception of teaching efficacy. The sample of the research consists of 351 classroom teachers who are working in Dulkadiroğlu, Onikişubat, Elbistan, Göksun, Afşin and Andırın districts of Kahramanmaras province. The research was carried out by using the relational screening model in the descriptive model of quantitative research methods. In order to collect the study data, "The Teaching Effectiveness Perception Scale" was used to determine the teaching efficacy perceptions of classroom teachers, "Emotion Measurement Tools" were used for the emotions felt by the teachers towards the classes. The classroom teachers stated that they experienced more positive emotions compared to the negative feelings about the learning and teaching the lessons. The most frequent positive emotions towards the learning and teaching of the lessons are pleasure, satisfaction and desire. The survey found that there is a strong correlation between the feelings that classroom teachers felt while learning lessons during their own school years and the feelings they felt while teaching these lessons.

Keywords