2009-2020 YILLARI ARASINDAKİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI LİSE MANTIK DERSİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-75
Language : null
Konu :
Number of pages: 5618-5625
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığın ihtiyaçları zaman içerisinde değişmiş ve değişim aynı zamanda gelişimi de beraberinde getirmiştir. Gelişen ve değişen toplum düzeni, beraberinde eğitim sistemini de etkilemiştir. Böylece eğitim sistemindeki değişikler; bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulamaların başında ise sınav sistemlerindeki değişiklikler gelmektedir. Çünkü sınav sistemlerindeki değişiklikler hem soruların dağılımlarında hem de konularda önemli farklılıklar meydana getirmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan mantık ders soruları da gerek soru sayıları gerekse konu dağılımı yönünden değişimler geçirmiştir. Yapılan çalışmanın amacı da söz konusu değişiklikleri, 2009-2020 yılları arasındaki üniversiteye giriş sınavı lise mantık dersi sorularını inceleyerek ortaya koymaktır. Aynı zamanda kazanım odaklı olarak hazırlanan sınav sorularının, hangi kazanım çerçevesinde olduğunu saptamak, analizini yapmak, söz konusu analizlerin dağılımını göstermek ve bu dağılımın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmak çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. ÖSYM sınavlarında sorulan lise mantık dersi sorularını incelemek ve hazırlanan sınav sorularının analizini yapmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre; 2009-2020 yılları arasında ÖSYM sınav sorularında mantık dersine ayrılan yüzdenin en az olduğu yılların 2018, 2019 ve 2020 (%8,6) olduğu, belirtilen tarihler arasında en az sorulan ünitenin mantık ve dil (%1.04) olduğu ve en fazla sorunun sorulduğu ünitenin ise sembolik mantık (%46,8) ünitesinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı soruların kökleri ve içerikleri sebebiyle, birden fazla kazanıma dokunduğu ve hataya neden olduğu tespit edilmiştir. Böylece yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda çalışmanın; yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere, söz konusu sınavda yer alan mantık sorularının ünite, kazanım ve soru kalıplarının yer aldığı boyutların dağılımını göstererek sınava çalışmalarında yol göstereceği; aynı zamanda sınav sorularının hazırlanmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The needs of human being have varied in time and change has also brought development with it. Developing and changing social order has affected the education system as well. In this way, the changes in education system have been changed in line with the needs of individual and community and started to be applied. In first place of these issues comes the changes in the testing system, since the changes in testing system have led to important differences both in the distribution of questions and in the subjects. The questions of the course of logic comprising the subject of the study have had changes in terms of both numbers and distribution of subjects. The purpose of the current study is to determine the aforementioned changes by investigating the questions of high school course of logic asked between the years 2009 – 2010. At the same time, determining in terms of which acquisitions the questions, which were prepared as acquisition oriented, were, making analyses, showing the distributions of these analyses and discussing the positive and negative sides of this distribution are also other purposes of the current study. In order to examine the questions of high school course of logic asked in the exams of Student Selection and Placement Centre (OSYM) and to analyse them, document analysis method, one of qualitative research methods, was used. Depending on the results obtained through document analysis method, it was found that the years 2018, 2019 and 2020 (8.6%) were the years with the lowest percentage assigned for the course of logic at OSYM questions between the years 2009 and 2020, the fewest questions were asked in the unit of logic and language (1.4%) and the most ones were in the unit of symbolic logic (46.8%). In addition, it was found that some questions related to more than one acquisition because of the bases and contents of them, so caused mistakes. Therefore, as a result of the analyses and evaluations, it is thought that the current study will guide students who will enter higher education exam in their preparations by showing the distributions of the dimensions having units, acquisitions and question patterns of the logic questions taking place in the exam, and also it will make a contribution to the preparation of the exam questions.

Keywords


 • Duman, E.Z. & Arslan, A. (2020). “2009-2020 Yılları Arasındaki Üniversiteye Giriş Sınavı Lise Mantık Dersi Sorularının

 • Değerlendirilmesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:75; pp:5618-5625. 2009-2020 YILLARI ARASINDAKİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI LİSE MANTIK DERSİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation Of The Questions Of University Entrance Exam For The High School Course Of Logic Between The Years 2009 – 2010 Doç. Dr. Ekrem Ziya DUMAN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Ankara/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1965-1378 Aylin ARSLAN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Ankara/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3372-2109 ÖZET İnsanlığın ihtiyaçları zaman içerisinde değişmiş ve değişim aynı zamanda gelişimi de beraberinde getirmiştir. Gelişen ve değişen toplum düzeni, beraberinde eğitim sistemini de etkilemiştir. Böylece eğitim sistemindeki değişikler; bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulamaların başında ise sınav sistemlerindeki değişiklikler gelmektedir. Çünkü sınav sistemlerindeki değişiklikler hem soruların dağılımlarında hem de konularda önemli farklılıklar meydana getirmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan mantık ders soruları da gerek soru sayıları gerekse konu dağılımı yönünden değişimler geçirmiştir. Yapılan çalışmanın amacı da söz konusu değişiklikleri, 2009-2020 yılları arasındaki üniversiteye giriş sınavı lise mantık dersi sorularını inceleyerek ortaya koymaktır. Aynı zamanda kazanım odaklı olarak hazırlanan sınav sorularının, hangi kazanım çerçevesinde olduğunu saptamak, analizini yapmak, söz konusu analizlerin dağılımını göstermek ve bu dağılımın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmak çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. ÖSYM sınavlarında sorulan lise mantık dersi sorularını incelemek ve hazırlanan sınav sorularının analizini yapmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre; 2009-2020 yılları arasında ÖSYM sınav sorularında mantık dersine ayrılan yüzdenin en az olduğu yılların 2018, 2019 ve 2020 (%8,6) olduğu, belirtilen tarihler arasında en az sorulan ünitenin mantık ve dil (%1.04) olduğu ve en fazla sorunun sorulduğu ünitenin ise sembolik mantık (%46,8) ünitesinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı soruların kökleri ve içerikleri sebebiyle, birden fazla kazanıma dokunduğu ve hataya neden olduğu tespit edilmiştir. Böylece yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda çalışmanın; yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere, söz konusu sınavda yer alan mantık sorularının ünite, kazanım ve soru

                                                                                                    
 • Article Statistics