THE ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL INTELLIGENCE, SELF-ESTEEM AND ACADEMIC SELF-EFFICACY STATES OF NURSING STUDENTS

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4968-4977
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sosyal zekâ, benlik saygısı ve akademik özyeterlik durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini bir devlet üniversitesinde 2020 yılı Güz döneminde öğrenimini sürdüren 420 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran 259 öğrenci örneklemi oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile “Bireysel Özellikler Formu”, “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Akademik Özyeterlik Ölçeği” kullanılarak toplandı. Verilerin istatistik analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” puanları arasında negatif yönde orta düzeyde (r= -;445) “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği” ve “Akademik Özyeterlik Ölçeği”puanları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r= ,257); “Akademik Özyeterlik Ölçeği”ile “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde (r= -,323) anlamlı ilişki belirlendi (p<0,01). Tartışma ve Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinde sosyal zekâ, benlik saygısı ve akademik özyeterlik birbiri ile ilişkilidir. Sosyal zekâsı yüksek ve benlik saygıları daha iyi olan hemşirelik öğrencilerinin akademik özyeterlikleri daha yüksektir. Sosyal zekâsı yüksek olan hemşirelik öğrencilerinin daha olumlu benlik saygısına sahip oldukları görülmektedir.

Keywords

Abstract

Introduction: This study was conducted to find out the association between social intelligence, self-esteem and academic self-efficacy states of nursing students. Material and Method: The population of this descriptive study consisted of 420 nursing students studying at a state university in the fall semester of 2020. The sample was not selected and 259 students who agreed to participate in the study and who filled in the data collection forms completely formed the sample. The data were collected by the researcher through face-to-face interview technique by using “Personal Qualities Form”, “Tromso Social Intelligence Scale”, “Rosenberg Self-esteem Scale” and “Academic Self-efficacy Scale”. SPSS 23.0 package program was used in the statistical analysis of the data. Results: Negative and moderate significant association was found between the participants’ “Tromso Social Intelligence Scale” scores and their “Rosenberg Self-esteem Scale” scores (r= -.445), while positive and weak significant association was found between their “Tromso Social Intelligence Scale” scores and their “Academic Self-efficacy Scale” scores (r= .257) and negative and weak significant association was found between their “Academic Self-efficacy Scale” scores and “Rosenberg Self-esteem Scale” scores (r= -.323) (p<0.01). Discussion and Conclusion: Social intelligence, self-esteem and academic self-efficacy of nursing students are correlated. Nursing students with high social intelligence and better self-esteem have high academic self-efficacy. It can be seen that nursing students with high social intelligence have more positive self-esteem.

Keywords