BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERİN CUMHURBAŞKANLIKLARININ WEB SAYFA KULLANIMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4289-4299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile birlikte iletişim hayatın her alanında daha da önemli hale gelmektedir. İletişim teknolojilerindeki meydana gelen gelişmeler ışığında kitle iletişim araçları yapısal ve biçimsel olarak değişime uğramaktadır. Artık kitle iletişim araçları çok geniş kitlelere hitap edebilmekte ve insanlar arasında bilgi paylaşım hızını artırmaktadır. İnsanlar arasında bilginin çok hızlı bir biçimde paylaşılmaya başlaması, mobil iletişimin devreye girmesi, yeni sosyalleşme mekânlarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda insanlar arası ilişkiler, iletişim, sosyalleşme süreci, yaşam biçimi, çevreyle olan etkileşim de derinden etkilenmektedir. Bu diğer alanlarda olduğu gibi bütünsel bir varlık olarak toplumun en önemli bileşenlerinden biri olan siyasal alanda da yeni yapılanmaları gerektirmekte; doğal olarak siyasal iletişim olgusunu ve uygulamasını etkilemektedir. Bu anlamda yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatlar siyasal iletişimin işlevlerini ve imkânlarını değiştirmektedir. Artık siyasal iletişim internet ağları üzerinden daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmektedir. Şu anda internet siyasal aktörler ile toplum arasındaki etkileşim için en etkili ortamdır. Siyasal aktörler daha geniş ve heterojen bir kitleye daha hızlı ve ucuz ulaşabilmek, faaliyetler hakkında bilgileri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde iletmek ve çeşitli konularda halkı bilgilendirmek gibi internetin sunduğu imkânlardan yararlanmaktadır. Artık siyasal iletişimin bir aracı olarak internet; hedef kitleye ulaşmanın ve etkili mesaj göndermenin çeşitli potansiyel yollarına, çevrimiçi mesaj alışverişi olasılığına, çok sayıda mesaja anında erişime; bunların hepsini yerine getirirken zaman ve mekân sınırlamalarına bağlı kalmama özelliğine sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türk dili konuşan ülkelerin cumhurbaşkanlıklarının resmi web sayfa kullanım pratiklerini görmek; web sayfayı nasıl, ne düzeyde ve hangi amaçlar doğrultusunda kullandıklarını durum tespiti olarak ortaya koymaktır. Çalışmada Türk dili konuşan ülkelerin internet kullanım düzeylerine ilişkin bilgilere ve söz konusu ülkelerin siyasi kültür anlayışına, yeni medya teknolojileri kullanım özelliklerine yer verilmiştir. Bu çerçevede araştırmanın örneklemi Türk dili konuşan 5 ülkenin cumhurbaşkanlıklarının resmi web sayfaları ile sınırlı tutulmuş olup, web sitelerin incelenmesi için Gibson ve Ward’ın “A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Web Sitesi” (2000) skalası kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, with the acceleration of technological developments, communication becomes more and more important in all areas of life. Mass media are changing structurally and formally in the light of developments in communication technologies. Now, mass media can appeal to very large audiences and the speed of information sharing among people increase. The rapid sharing of information between people, the introduction of mobile communication reveals new places of socialization. As a result, interpersonal relationships, communication, socialization process, lifestyle, and interaction with the environment are also deeply affected. As in other areas, this requires a new structuring in the political field, which is one of the most important components of society as a holistic entity; this naturally influences the phenomenon and practice of political communication. In this sense, the opportunities provided by new communication technologies change the functions and possibilities of political communication. Political communication now takes place more easily, quickly and effectively over internet networks. The internet is currently the most effective medium for interaction between political actors and society. Political actors benefit from the opportunities offered by the internet, such as reaching a wider and more heterogeneous audience faster and cheaper, conveying information about activities in a fast and cost-effective manner, and informing the public on various issues. Now, as a tool of political communication, the Internet has various potential ways of reaching the target audience and sending effective messages, the possibility of online message exchange, instant access to a large number of messages, while not being bound by time and space constraints. In this context, the aim of the research is to see the official website usage practices of the presidencies of the Turkic-speaking countries; how, at what level and for what purposes they use the website as a due diligence. The study includes information on the level of Internet use in Turkic-speaking countries, understanding of the political culture of these countries and the use of new media technologies. In this context, the sample of the study was limited to the official websites of the presidencies of 5 Turkish-speaking countries, and Gibson and Ward's "A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Web Site" (2000) scale was used to examine the websites.

Keywords