ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5073-5092
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ: Bu araştırmanın amacını, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek derslerine yönelik tutumları ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için; Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Tutumları” ile “Eleştirel Pedagojiye ilişkin görüşleri”; cinsiyetlerine, branşlarına, mezun oldukları lise türüne, anne ve baba eğitim düzeylerine, anne ve baba mesleğine, öğretmenlik mesleğini tercih sırasına, öğrenim görmekte oldukları sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek derslerine ilişkin görüşleri ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada, betimsel araştırma türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı MAKÜ Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adayları, örneklemini ise; bu öğretmen adaylarından, 363 üçüncü ve 306 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 669 öğretmen adayı öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama Araçları olarak; katılımcıların kişisel bilgileri için; “Kişisel Bilgi Formu”, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek derslerine yönelik tutumlarını belirlemek için, “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Ölçeği” ve öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla da “Eleştirel Pegadoji İlkeleri Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin; Bilgisayar programı ile analiz edilip, (%) yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, K-S değeri, Mann Whitney-U, Kruskall Wallis-H, gibi istatistik analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları olarak; öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarında, öğrenim görmekte oldukları bölümlerine göre en olumlu tutum, PDR bölümü öğretmen adaylarına aitken, en olumsuz tutum Türkçe öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarına ait bulunmuştur. Kendini demokratik insan olarak gören öğretmen adaylarının da öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları olumlu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının eğitim sorunlarına yönelik en olumlu görüşleri eğitim sisteminin gün geçtikçe liberalleşmesi ve eğitim politikalarının muhafazakar bir görüşe sahip olduğu, eğitim sistemindeki merkezi sınav sonuçlarının öğrenci başarısını göstermediği, okulun bireyi ve toplumu heba ettiği yönünde görüşe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde; öğretmenlik meslek dersleri ölçeği alt boyutu olan “Öğretmenlik alan bilgisi gereklilik” ile eleştirel pedagoji ölçeği alt boyutu olan “Okul işleri” alt boyutunda düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki, ‘Özgürleştirici okul alt boyutunda düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki, ‘Eğitim sistemi alt boyutunda düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the teacher candidates’ attitudes towards teaching profession courses and their views on critical pedagogy. In order to achieve this aim; Teacher Candidates' Attitudes Towards Teaching Profession Courses "and" Views on Critical Pedagogy " have been investigated whether there is a statistically significant difference according to their gender, their branches, the type of high school they graduated, the education level of parents, the profession of parents, the order of preference of the teaching profession, and the classes they are studying, and whether there is a relationship between the opinions of teacher candidates on teaching profession courses and their views on critical pedagogy. Relational survey model, one of the descriptive research types, has been used in the research. The universe of the research was composed of teacher candidates studying at MAKU Faculty of Education in the 2017-2018 academic year, and a total of 669 teacher candidates, 363 third and 306 fourth graders, were the sample. As data collection tools; "Personal Information Form" for the personal information of the participants, "Teaching Profession Lessons Scale" to determine the attitudes of teacher candidates towards teaching profession courses; and “Critical Pegadogy Principles Scale” was used to determine the views of teacher candidates on critical pedagogy. The data obtained; Statistical analyzes such as percentage, standard deviation, arithmetic mean, K-S value, Mann Whitney-U, Kruskall Wallis-H, were performed via the computer program. According to the research results; In the attitudes of teacher candidates towards professional teaching knowledge lessons, the most positive attitude according to the department variable they are studying belongs to the teacher candidates of the PCG (Psychological Counselling and Guidance) department, while the most negative attitude was found to the teacher candidates of the Turkish Teaching department. It has been found out that teacher candidates who regard themselves as democratic people have positive attitudes towards teaching profession courses. When the opinions of teacher candidates on educational problems are examined; it has been concluded that the teacher candidates have the opinion that the education system should be liberalized day by day and that the education policies have a conservative view, that the central examination results in the education system do not show student success, and that the school destroys the individual and the society. When the relationship between the sub-dimensions of both scales used in the research is examined; a low level of positive correlation between the teacher profession course scale sub-dimension “Teaching field knowledge requirement” and critical pedagogy scale sub-dimension “School jobs”, “low level positive relationship in the liberal school sub-dimension,” low level positive relationship in the educational system sub-dimension has been found.

Keywords