BELİREN VE GENÇ YETİŞKİNLERDE MENTAL İYİ OLUŞUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK FARKINDALIK (BİLİNÇ)

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4929-4937
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, beliren ve genç yetişkin bireylerin mental iyi oluş düzeylerinin psikolojik farkındalıkları (bilinçleri) tarafından yordanma düzeyinin incelenmesidir. Araştırmada ayrıca mental iyi oluş ve psikolojik farkındalık cinsiyet, medeni durum ve gelişim dönemi gibi çeşitli demografik değişkenler açısından da incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi aracılığıyla belirlenen, beliren ve genç yetişkinlik dönemlerinde (18-45 yaş) bulunan 229’u kadın, 77’si erkek toplam 306 bireyden meydana gelmektedir. Çalışmada veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği ve Psikolojik Farkındalık (Bilinç) Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma amaçlarını test etmek için verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; mental iyi oluş ile psikolojik farkındalık (bilinç) arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete, gelişim dönemine ve medeni duruma göre anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Beliren ve genç yetişkinlerde mental iyi oluşun psikolojik farkındalık açısından anlamlı düzeyde yordandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Mental iyi oluş üzerinde psikolojik farkındalığın önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the predictive role of psychological mindedness (consciousness) on the mental well-being in emerging and young adult individuals. Mental well-being and psychological mindedness were also examined in terms of some demographic variables such as gender, marital status and developmental period. The research is structured in correlational research design. The study group of the research is composed of 306 people, 229 women and 77 men, who are selected by the Convenience Sampling method and who are in the young adulthood periods (18-45 years of age). Demographic Information Form, Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale and Psychological Mindedness (Consciousness) Scale, were used as data collection tools in the study. In order to test the research objectives, Independent Groups t test, Pearson Product Moment Correlation and Simple Linear Regression were used in the analysis of the data. The results of this study indicate that, there are significant relationships between mental well-being and psychological mindedness (consciousness). The results show that there are significant differences according to gender, developmental period and marital status. It is concluded that mental well-being is predicted significantly in terms of psychological mindedness (consciousness) in emerging and young adults. Psychological mindedness has an important effect on mental well-being.

Keywords