MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4240-4250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için olası çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örneklem tekniği kullanılarak belirlenen 31 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan bu veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Katılımcılar karşılaştıkları sorunları; velilerin okula- öğrencisine ilgisiz ve öğrencilerin amaçsız olduğu, bazı öğrencilerin temizlik eksikliğinin olduğu, üniversitede alınan uygulamalı eğitimin yetersiz olduğu, öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki materyalin eksik olduğu, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde (MEM) görevli yöneticileri ile iletişim sorunları olduğu ve bazı öğretmenlerin görev yaptıkları yerde araç bulmada zorluklar şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar öğretmenlerin karşılaştıkları bu sorunlara yönelik aday öğretmenlerin lisans eğitiminde aldıkları staj süresinin arttırılması ve stajların sadece merkezde bulunan tek bir okulda değil aynı zamanda farklı birkaç okul ve köy okulunda gerçekleştirilmeli gibi birtakım dikkat çekici önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin bu sorunlarının üstesinden kısa süre içerisinde gelinmemesi durumunda öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarında mutsuzluk-tükenmişlik sendromu yaşayacakları ve sonuç olarak yetişmiş insan gücü kaybı yaşanacağı sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study are twofold; 1) to determine the problems faced by novice teachers and 2) to offer some possible solutions for overcoming these determined problems. This research has been organized by phenomenological research design within the framework of qualitative research approach. The study group of this research consists of 31 teachers determined by the criterion sampling technique. The data has been collected by semi structured interview form. All collected data has been analyzed by descriptive analysis technique. The participant teachers express that they have faced the following problems in their profession: parents are uninterested in school-students and students are purposeless, some students lack of cleanliness, applied education at university is insufficient, lack of enough materials in schools, communication problems with their administrators in the District Directorate of National Education (MEM), and having difficulty in finding a vehicle to their school. In addition, the participants offer some remarkable suggestions such as increasing the internship period of prospective teachers in undergraduate education and the internships should be carried out not only in a single school in the center, but also in several different schools and village schools. The researchers concluded that if these problems of teachers are not overcome in a short time, teachers will experience unhappiness-burnout syndrome in the first years of their profession; as a result, there will be a loss of trained manpower.

Keywords