OKULLARDAKİ STRATEJİK HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4091-4117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamuya ait okullarda stratejik plan uygulamaları yürütülürken stratejik planın hazırlanma aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kamu okullarında halen uygulanan stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumunu ortaya koymaktır. Çalışma örnek olay yöntemi ve nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma grubu 3 farklı türden okul ve bu okulda görev yapan yöneticilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Giresun ili Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan toplam 3 farklı türde okul rastgele seçilmiş, bu okullarda uygulanan stratejik planların doküman incelenmiş ayrıca okul yöneticileriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmede beş soru sorulmuştur. Hazırlanan görüşme soruları uygulanmadan önce 3 uzmanın görüşleri alınmıştır. Uzman görüşünden geçen form ayrıca 3 okul yöneticisine okutulmuş ve daha sonar form son hale getirilmiştir. Uygulanan form sonucu veriler nitel veri analizi teknikleri ile analiz yapılmıştır. Okul stratejik plan uygulamaları konusunda incelenen stratejik plan hedefleri ve okul yönetiminin görüşleri doğrultusunda çözümlenmesi ile aşağıdaki bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Stratejik planlama, özveri ve fedakârlık isteyen bir süreçtir. Bu kadar uzun soluklu süreç olmasına rağmen bazen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Bu bağlam da planlama yapanların işin uzmanı kişilerin olmaması, hedeflerin gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Yöneticilere göre stratejik plan hedeflerinin başarılı olmamasının başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Planlama uygulamalarında genel anlamda kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Buna karşın uygulama aşamasında çözülemeyen sorunların tespit edilmesi, gerçekleştirilemeyen hedeflerin bir sonraki dönemde ele alınma imkânının ortaya çıkması, hataların tespit edilerek giderilebilmesi, ekip çalışmasının öneminin kavranması sayılabilir. Yapılan araştırmalar, stratejik planlarda görev alacak üyelere ve diğer tüm paydaşlara stratejik planlama konusunda eğitim verilmesi, özel bütçe ile okulların desteklenmesi ve üyelerin motive edilmesi önem arz etmektedir. Okulların Okullarda yeterli ekonomik kaynakları olmayan, gerekli eğitimleri almayan, uzman olmayan ekiplerce hazırlanan stratejik planların hedeflerinin yeterince gerçekleşmeyerek istenen amaçlara ulaşılamayacağı böylece eğitimsel gelişim ve kültürel aktarımın yapılarak kurumların dünya ülkeleri için de yerini alarak eğitimli ve donanımlı insanlarının yetiştiği günümüz okullarında sağlıklı hazırlanması ve uygulanması düşünülemez.

Keywords

Abstract

Various problems are encountered in the preparation stages of the strategic plan while implementing strategic plan implementations in public schools. The aim of this study is to reveal the realization of the strategic plan objectives currently applied in public schools. The study is a case method and a qualitative study. The study group of this research consists of 3 different types of schools and administrators working in this school. In this study, in the 2019-2020 academic year, a total of 3 different types of schools were randomly selected from the schools affiliated to National Education Directorate of the Central District of Giresun, the documents of the strategic plans applied in these schools were examined and the school administrators were also interviewed. Semi-structured interview form was used to collect data in the study. Five questions were asked during the interview. The opinions of 3 experts were taken before the interview questions were applied. The form, which passed the expert opinion, was also read by 3 school administrators and then the form was finalized. As a result of the applied form, the data were analyzed with qualitative data analysis techniques. With the analysis of the strategic plan objectives examined on the school strategic plan applications and the views of the school administration, some of the following results have been achieved. Strategic planning is a process that requires dedication and sacrifice. Although it is such a long-term process, it is seen that sometimes the goals are not achieved. In this context, the fact that the planners are not experts in the business causes the goals not to be realized. According to the administrators, financial difficulties come first in the failure of the strategic plan targets. There is a general resource shortage in planning practices. On the other hand, the detection of unsolved problems during the implementation stage, the emergence of the opportunity to address the unrealized goals in the next period, the detection and elimination of errors, and the understanding of the importance of teamwork can be considered. In the researches carrried out, it is important to provide training to members who will take part in strategic plans and all other shareholders on strategic planning, to support schools with a special budget, and to motivate members. It is not possible to think that the goals of strategic plans prepared by non-expert teams, which do not have sufficient economic resources in schools, do not receive the necessary training, can not be achieved without achieving the desired goals, so that educational development and cultural transfer are made, and their preparation and implementation in today's schools where educated and equipped people are trained by taking place for the countries of the world.

Keywords