0-1 YAŞ DÖNEMİNDE BABA-BEBEK BAĞLANMASINI ‎ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BAZI DEĞİŞKENLER ‎AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4066-4075
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağlanma bireylerin yaşamın ilk dönemlerinden itibaren başlayan ve hayatı boyunca devam eden ‎süreç içerisinde, her dönemde farklı şekillerde meydana gelmektedir. Bağlama ile ilgili yapılan ‎birçok araştırma bireyin gelecek yaşantısındaki bağlama ilişkilerinin bebeklik dönemindeki ‎bağlanma ilişkilerinden etkilendiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bebeklik döneminde anne baba ‎ile bebek arasındaki bağlanma durumlarını etkileyen cinsiyet, bebeğin yaşı, sosyo ekonomik ‎düzey, yaşanan stres ve depresyon durumları, psiko-sosyal faktörler ve kaygı düzeyleri gibi ‎durumlar bulunmaktadır. Bu araştırmada 0-1 yaş dönemindeki bebeklerin babaları ile ‎bağlanmasını etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019 ‎Kasım ve Aralık aylarında, Bayburt ili devlet hastanesinde bebekleri dünyaya gelen babalar ‎oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden rastgele örnekleme yöntemi ile ‎seçilmiş 212 baba oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ‎ve Baba- Bebek Bağlanma Ölçeği (Postnatal Paternal-Infant Attachment Questionnaire (PPAQ) ‎kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS24 veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. ‎Verilerin analizinde frekans dağılımları, t testi ve anova testi gerçekleştirilmiştir. Araştırma ‎sonucunda babanın yaşı, eğitim düzeyi, evlilik süresi, eşin eğitim durumu, eşin mesleği, gelir ‎düzeyi, bebeğin cinsiyeti, bebeğin yaşı, kendini baba olmaya hazır hissetme durumlarına göre ‎farklılıklar meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk sayısı ya da başka çocuk olması ‎durumunun bebek bağlanması üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.‎

Keywords

Abstract

Attachment occurs in different ways in each period, starting from the first periods of life and ‎continuing throughout life. Many researches related to attachment reveal that individuals' ‎attachment relationships in their future lives are affected by attachment relationships in infancy. ‎There are situations such as gender, age of the baby, socio-economic level, stress and depression, ‎psycho-social factors and anxiety levels that affect the attachment situations between parents and ‎babies during infancy. In this study, it was aimed to reveal the factors affecting the bonding of ‎babies aged 0-1 years with their fathers. The universe of the study is fathers and fathers whose ‎babies were born in the state hospital of Bayburt in November and December 2019. The sample ‎of the study consists of 212 fathers selected from the universe by random sampling method. In ‎the research, demographic information form and Father-Baby Attachment Scale (Postnatal ‎Paternal-Infant Attachment Questionnaire (PPAQ) were used as data collection tool. Analysis of ‎the research data was carried out with the SPSS24 data analysis program. Frequency ‎distributions, t test and anova test were performed in the analysis of the data. It has been ‎concluded that there are differences according to the age of father, education level, marriage ‎duration, spouse's education status, spouse's profession, income level, gender of the baby, age of ‎the baby, feeling ready to be a father. It was determined that there is not.‎

Keywords