THE RIGHT TO ASYLUM AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT: A BRIEF ANALYSIS

Author:

Year-Number: 2020-68
Number of pages: 3735-3747
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar tarih öncesi dönemlerden beri çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden farklı yerlere hareket etmişlerdir. Bu insan hareketleri, göç olgusunu ortaya çıkarmıştır. Göç olgusunun tarihi çok eskiye dayanmakla birlikte, özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında göç hareketlerinin oldukça arttığı gözlenmektedir. Bu iki dünya savaşı sırasında, güvenliklerinden endişe eden milyonlarca insan bulundukları yerleri terk ederek (ülke içinde veya ülke dışında) farklı bölgelere göç etmişlerdir. Göç hareketleri İkinci Dünya Savaşından günümüze kadarki geçen sürede artarak devam etmektedir. Göç hareketlerinin fazlalaşması, mülteci ve sığınmacı sayılarının da artmasına neden olmuştur. Sığınmacı sayısındaki olağandışı artış, hem sığınmacılar hem de sığındıkları ülkeler için birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Özellikle sığınmacılara yönelik insan hakları ihlalleri ülkelerin saygınlığını ve prestijini olumsuz yönde etkilemektedir. Sığınmacılara sağlanan hakların, vatandaşların sahip olduğu hakların çok gerisinde olmaması gerektiği kabul edilmektedir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa Kıtalarını bağlayan doğal bir köprü konumunda olması, onu sığınmacılar için doğal bir sığınma yeri haline getirmiştir. Bununla bağlantılı olarak Türkiye’de “sığınma hakkının” doğal ve temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye ile birlikte karşılaştırmalı hukukta, sığınma hakkı anlatım konusu yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the prehistoric periods, people have moved from places to different places where they are located for various reasons. These human movements have revealed the phenomenon of migration. Although the history of migration is very long, it is observed that migration movements have increased considerably, especially during the First and Second World Wars. During these two world wars, millions of people worried about their security migrated to different areas (both inside or outside the country) leaving their locations. Migration movements continue to increase in the time since World War II. The increase in migration movements has also led to an increase in the number of refugees and asylum seekers. The extraordinary increase in the number of asylum seekers has led to many problems for both asylum seekers and countries where they have taken refuge. Human rights violations, particularly for asylum seekers, negatively affect the dignity and prestige of the countries. It is accepted that the rights provided to asylum seekers should not be far behind the rights of citizens. Turkey's fact that it is a natural bridge connecting Asia and the European Continents has made it a natural refuge for asylum seekers. In connection with this, the "right to asylum" in Turkey must be considered a natural and fundamental human right. In this study, the subject of the right to asylum was made in comparative law with Turkey.

Keywords