İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3850-3870
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan ve ticaret anlamında etkilerini arttıran küreselleşme kavramı, 2000’li yılların başlarından itibaren etkilerini daha da belirgin hale getirerek uluslararası ticaret anlayışının farklı bir boyut kazanmasına neden olmuştur. İç denetim, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, kurumsal yönetim anlayışının sağlanması, risklerin daha iyi yönetilmesine destek olmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ‘ler), gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde önemli bir çoğunluğu temsil etmektedir. KOBİ’ler, büyük işletmelerin tedarikçileri olarak üretim yaptıkları için, ülkenin üretim zincirleri açısından da oldukça önemlidirler. KOBİ’lerin yapıları itibariyle, dar bir yönetim anlayışı benimsemiş olmaları bazı risklere karşı onları korunmasız kılmaktadır. Bu çalışmadan, iç denetim ve dolayısıyla iç kontrol faaliyetlerinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri incelenmiş, sonuç olarak KOBİ’lerin iç denetimden birçok açıdan fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Having started developing and increased its influence on trade towards the end of the twentieth century, the concept of globalization has made its influence even more apparentas of the beginning of 2000s, giving the concept of international trade a new dimension. Internal audit supports the businesses in terms of achieving their goals, maintaining a perception of corporal management, and managing the risksbetter. Businesses of small and medium sized enterprises (SMEs) represent a significant majority in economies of developed and developing countries. Because SMEs make production as the suppliers of big enterprises, they are very important in terms of the production chains of the country. The narrow sense of management that SMEs adopt due to their structure leaves them vulnerable against certain risks. This study examines the effects of internal audit and consequently internal control activities on SMEs and therefore concludes that SMEs will benefit from internal audit in many ways.

Keywords