OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİNDE SANAT EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5109-5122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimi hakkındaki görüşlerini (okul öncesi eğitim programı, okul ve sınıfların fiziki durumu, okul idaresi ve ailelerin sanat eğitimine dair bakış açısını) belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninden gerçekleştirilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili devlet okullarında görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde görüşme tekniği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimini daha iyi aktarabilmeleri için üniversite eğitimlerinde daha çok sanat atölyelerine ve sanatsal uygulamalara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu çalıştığı kurumların fiziksel özellikleri, materyal sıkıntısı, idarenin ve ailelerin sanat eğitimi konusundaki tutumu ve bakış açısı, sanatsal köşelerin tam anlamıyla oluşturulamaması vb. sebeplerden dolayı sanat eğitimini çocuklara aktarma noktasında şartların elverişli olmadığını ifade etmişlerdir. Okul öncesi sanat eğitimi kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin daha iyi yetiştirilmesi için uygulamalı eğitime önem verilmeli ve gerekli olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerin düzenlenmelidir. Ayrıca sanat eğitiminin çocuklara tam anlamıyla verilebilmesi ve verim elde edilebilmesi için okul öncesi kurumlarının şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır

Keywords

Abstract

The general aim of this study is to determine the opinions of preschool teachers about art education. The research was carried out in the phenomenological design of qualitative research methods. Maximum diversity sampling was used to determine the sample. The sample of the study consists of 30 pre-school teachers working in public schools in Şanlıurfa province. The data was collected in the 2018-2019 academic year. A semi-structured interview form was used to obtain data. Descriptive analysis and content analysis were used to analyze the collected data. It was stated that pre-school teachers should have more art workshops and artistic practices in university education in order to transfer the art education in a better way. The majority of the teachers who participated in the research stated that the conditions were not suitable for transferring art education to children due to physical characteristics of the institutions, material shortage, attitude and perspective of the administration and families about art education, and impracticality of artistic corners. In the context of pre-school education, it is necessary to give importance to practical training in order to educate preschool teachers better and necessary in-service training activities should be organized. Besides, necessary measures should be taken in order to improve the conditions of preschool institutions to ensure that the art education can be given to the children entirely and benifically.

Keywords