PAZARLAMA TEORİSİNE İLİŞKİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BİR İNCELEME VE PRATİĞİNE İLİŞKİN POST-MODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA

Author:

Year-Number: 2020-68
Number of pages: 3490-3499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz Post-Modern toplum yapısının ‘tüketim toplumu’ olarak tanımlanacak şekilde tüketimci bir hale gelmesi ile birlikte pazarlama bilimi de gerek teorik gerekse pratik anlamda önem kazanmaya devam etmektedir. Çünkü artık tüketim olgusu sadece bir ihtiyaç giderme aracı değil, onun yanı sıra sosyal ve psikolojik arka planı olan soyut bir değer de kazanmaktadır. Bu değişimler göstermektedir ki pazarlama biliminin inceleme konusu edindiği olguların formunda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Modern dönemde başlayan ve Post-Modern dönemde hızlanarak devam eden bu toplumsal dönüşümler bir bilim olarak pazarlamanın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu değerlendirmeler ise üç ana dinamik üzerine kurulmuştur: üretilen bilginin doğrudan kendisinin yapısal özellikleri, incelenen nesnenin teorik yapısı ve günümüz pratiğindeki görüngüleri. Bahsi geçen çerçevede pazarlamayı teorik tartışma ile değerlendiren bu çalışma pazarlama biliminin ve onun ürettiği bilginin doğrudan kendisinin sosyolojik bir olgu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun ardından günümüzün Post-Modern dünyasında pazarlama biliminin teorik ve özellikle pratik anlamda nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiği tartışılarak bu sosyolojik etkilerin pazarlama pratiğindeki yansımaları değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Marketing science has come into theoretical and practical prominence along with the society which has become a consumerist that is defined as “consumption society” in Post-Modern era. Because the consumption phenomena does not mean just the tool of a satisfying a need anymore. It has an symbolic value that has sociological and psychological background. These transformations show that the forms of these phenomena which is examined by marketing science have changed. These tranformations which started in Modern era and have contiuned faster in Post-Modern era have made a necessary to evaluate marketing science again. These evaluations have been developed in the base of three dynamics: the structural characteristics of knowledge, the theoretical background of ecamined object and the appearances of today’s practices.

This study, which evaluates marketing with theoretical discussion within the mentioned framework, has reached the conclusion that marketing science and the information it produces are directly a sociological phenomenon.
After that, the theoretical and especially practical approaches of marketing science in today's Post-Modern world is discussed and the reflections of these sociological effects in marketing practice were evaluated.

Keywords