ORHAN TÜRKDOĞAN’IN ETNİKLİK VE ETNİK GRUPLARA DAİR GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3713-3722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etniklik, sosyal bir grubu ifade eden kavramdır. Sosyal bilimlerde etniklik olgusu önemli bir yere sahiptir. Etniklik, hem biyolojik hem de kültürel bir anlamı içerisinde barındırmaktadır. Türkiye’de etniklik kavramı ve etnik gruplar olgusu üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda Türkiye’de etniklik ve etnik grupların önemli bir vasfa sahip olduğu tespit edilmiştir. Orhan Türkdoğan etniklik konuların üzerinde çalışma yapmış bir düşünürümüzdür. Türkdoğan’ın bu denli önemli bir yere sahip olmasında Türkiye’nin toplumsal sorunlarına eğilmiş olması yatmaktadır. Bizde çalışmamız boyunca etniklik ve etnik grupları Orhan Türkdoğan’ın fikirlerinden hareket ederek tasvir etmeye ve açıklamaya çalıştık. Türkdoğan, etnik grupları ele alırken kendini herhangi bir etnik gruba ait olduğunu hisseden fertleri geniş bir yelpazede inceleme gayretinde bulunmuştur. Türkdoğan, etnik grupların Türk toplumuna uyum sağlarken nelerle karşılaştıklarını ve Türk toplumunun bu etnik gruplara karşı nasıl bir tavır sergilediklerini gözler önüne sermeye çalışmıştır. Türkdoğan, ülkemizdeki etnik grupların Türk toplumuna uyum sağlarken kendi adetlerini, geleneklerini de devam ettirdiklerini tespit etmiştir. Etnik gruplar, her toplumda farklı şekillerde kendilerine yer bulmuşlardır. Yapılan araştırmalar da Türk toplumunda oldukça daha fazla geniş olanaklara sahip oldukları bu çalışmada görülmektedir. Batı toplumlarında azınlık olarak görülen bu gruplar Türk toplumunda hoşgörüyle karşılanmışlardır. Buda Türk toplumunun diğerkâm bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Kısacası, çalışmamız Orhan Türkdoğan’ın fikirleri perspektifinde Türkiye’de etniklik ve etnik grupların önemini üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Ethnicity is the concept that expresses a social group. The phenomenon of ethnicity has an important place in social sciences. Ethnicity includes both a biological and cultural meaning. The concept of ethnicity and ethnic groups in Turkey were made to work on the case. In studies in Turkey it has been identified as having a significant characteristic of ethnicity and ethnic groups. Orhan Türkdoğan is a thinker who has studied ethnicity issues. Turkey lies in such a Türkdoğan be bent to have an important place in the social problems. Throughout our work, we tried to depict and explain ethnicity and ethnic groups based on the ideas of Orhan Türkdoğan. While dealing with ethnic groups, Türkdoğan made an effort to examine a wide range of individuals who felt that they belonged to any ethnic group. Türkdoğan tried to reveal what ethnic groups faced while adapting to the Turkish society and how Turkish society was acting against these ethnic groups. Türkdoğan determined that the ethnic groups in our country continue their customs and traditions while adapting to the Turkish society. Ethnic groups found themselves in different ways in each society. It is seen in this study that the researches have much more extensive opportunities in Turkish society. These groups, regarded as minorities in Western societies, were welcomed in Turkish society. This shows that Turkish society has a different structure. In short, our study focused on the importance of ethnicity and ethnic groups in Turkey in perspective Orhan Türkdoğan ideas.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics