KARİYER ADANMIŞLIK ÖLÇEĞİ: PROAKTİF KARİYER DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4668-4677
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Hirschi, Freund ve Herrmann (2014) tarafından geliştirilen Kariyer Adanmışlık Ölçeğinin (KAÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma 699 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun orijinal ölçekteki gibi tek boyutlu ve 9 maddeden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Dört hafta arayla uygulanan test-tekrar test sonucunda hesaplanan korelasyonun orta düzeyde ve anlamlı (r = .67, p<.001) olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .49 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur. KAÖ’nün kariyer keşfi, kariyer planlaması ve kariyer kararı öz-yeterliği ile pozitif ve orta düzeyde ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre KAÖ’nün üniversite öğrencilerinin kariyer adanmışlıklarını (proaktif kariyer davranışları) değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study is to conduct validity and reliability studies of the Turkish form of the Career Engagement Scale (CAS), which was developed by Hirschi, Freund and Herrmann (2014). The study group consisted of 699 university students. As a result of Confirmatory Factor Analysis, it was seen that the Turkish form of the scale consisted of one-dimensional and 9 items as in the original scale form. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the scale was calculated .88. It was found that the correlation between total scale scores as a result of test-retesting was moderate and meaningful (r = .67, p<.001). The item-total correlations of the scale were found to vary between .49 and .80. It was obtained CAS had positive and moderate relations with career exploration, career planning and career decision self-efficacy. CAS is a reliable and valid measurement tool to assess the career engagement (proactive career behaviors) of the university students.

Keywords


 • Korkmaz, O., Kırdök, O., Alkal, A., & Akça, M.Ş. (2020). “Kariyer Adanmışlık Ölçeği: Proaktif Kariyer Davranışlarının Ölçümünün

 • Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4668- KARİYER ADANMIŞLIK ÖLÇEĞİ: PROAKTİF KARİYER DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Career Engagement Scale: Validity And Reliability Study Of The Measurement Of Proactive Career Behavior Öğr. Gör. Ozan KORKMAZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaman/TÜRKİYE ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0541-200X Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK Çukurova Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Adana/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4076-2619 Öğr. Gör. Ahmet ALKAL Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bingöl/TÜRKİYE ORCID ID: http://orcid.org/0000-00034610-5732 Uzman Psikolojik Danışman. Mehmet Şirin AKÇA Millî Eğitim Bakanlığı, Mardin/TÜRKİYE ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1292-6321 ÖZET Bu çalışmada Hirschi, Freund ve Herrmann (2014) tarafından geliştirilen Kariyer Adanmışlık Ölçeğinin (KAÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma 699 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun orijinal ölçekteki gibi tek boyutlu ve 9 maddeden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Dört hafta arayla uygulanan test-tekrar test sonucunda hesaplanan korelasyonun orta düzeyde ve anlamlı (r = .67, p<.001) olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .49 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur. KAÖ’nün kariyer keşfi, kariyer planlaması ve kariyer kararı öz-yeterliği ile pozitif ve orta düzeyde ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre KAÖ’nün üniversite öğrencilerinin kariyer adanmışlıklarını (proaktif kariyer davranışları) değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: proaktif kariyer davranışları, kariyer davranışları, kariyer adanmışlığı.

                                                                                                    
 • Article Statistics