KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞININ HÜKÜMET PROGRAMLARINA YANSIMASI: 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-68
Number of pages: 3529-3543
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20.yüzyılın başlarından itibaren, birçok alanda olduğu gibi kamu yönetimini alanında da önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Özellikle 1970’lerin sonlarından itibaren kamu yönetimi alanında yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler, uygulamalar kendini göstermeye başlamıştır. Önceleri seçimden seçime oy kullanmaktan öteye geçmeyen demokrasi anlayışı, artık yerini katılımcı demokrasi uygulamalarına bırakmaya başlamıştır. Kamu yönetimi alanında yaşanan değişim ve dönüşüm süreci içinde birçok kavram, konu kendine yer bulmuştur. Şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim, saydamlık bunlardan bazılarıdır. Katılımcı demokrasi, katılımcı yönetim, kararların birlikte alınması bu süreçte karşımıza çıkan önemli konulardan bir tanesidir. Devlet karşısında pasif bir konumda olan bireyler, yönetim alanına dahil olmaya başlayarak aktif bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle kamu yönetiminde yaşanan değişimler tartışılacak, sonra katılım kavramı, katılımcı yönetim konuları ele alınacaktır. Çalışmanın son kısmında kamu yönetimi alanında yaşanan değişimler ve katılımcı yönetim uygulamalarının Türkiye’de ki yansımaları hükümet programları özelinde incelenecektir. Çünkü hükümet programları kamuda uygulanacak olan politikaların belirlenmesinde önemli birer belge, kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçim kazanan partilerin iktidarları boyunca yaşama geçirecekleri planlar, politikalar, öncelik verecekleri alanlar, konular hükümet programlarında yer almaktadır. Yaşanan değişimlerin, katılımcı yönetim uygulamalarının Türkiye’de kendine yer bulup bulamadığı, hangi yönlerine ağırlık verildiği sorularına cevap aranacaktır.

Keywords

Abstract

Since the beginning of the 20th century, important changes and transformations have seen in the field of public administration as in many fields. Especially since the late 1970s, important developments and practices in the relations between those who ruling and ruled in the field of public administration have started to seen. Democracy understanding, which has not go beyond voting from election to election, has now begun to be replaced by participatory democracy practices. Many concepts and issues have appeared their place in the process of change and transformation in the field of public administration. Transparency, accountability, audit are some of these. Participatory democracy, participatory management, taking decisions together are one of the important issues in this process. Individuals who are in a passive position in front of the state begin to be included in the field of management and appear as active individuals. In this study, first changes in public administration discussed, then participation concept and participatory management issues handled. The changes experienced in the field of public administration in the last part of the study and reflection on participatory management practices in Turkey will be discussed at government programs. Because government programs are important documents and resources for determining the policies to be implemented in the public. Plans, policies, areas to give priority to, and topics to be implemented by elected parties throughout their government are included in government programs. Experienced the change, participatory governance practices in Turkey how can find a place to find answers to questions that given to which direction will be sought.

Keywords