Suça Sürüklenen Çocukların Benlik Uyum Düzeylerinin Ve Psikolojik Semptomlarının Bazı Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-67
Number of pages: 3384-3421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada suça sürüklenen çocukların benlik uyum düzeylerinin ve psikolojik semptomlarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçme aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Offer Benlik İmgesi Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Ölçme araçları 148 suça sürüklenen çocuğa uygulanmıştır. Analizlerde, bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında; normallik varsayımları karşılandığında t-testi, normallik varsayımları karşılanmadığında Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. İkiden fazla grup için, normallik varsayımları karşılandığında Tek Yönlü Varyans Analizi ve normallik varsayımları karşılanmadığında Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, suça sürüklenen çocukların benlik uyum düzeylerinde; cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kardeş sayısı, ebeveyn yoksunluğu ve bir işte çalışma durumu değişkenlerinde, gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Suça sürüklenen çocukların psikolojik semptom düzeylerinde; cinsiyet ve kardeş sayısı değişkenlerinde, gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Ulaşılan sonuçlar, ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to an investigation of the self compliance levels and psychological symptoms of the children drifted to crime based on certain socio-demographic variables. As a measurement tool; Personal Information Form, Offer Self-Image Questionnaire and Brief Symptom Inventory were used. Measurement tools were applied to 148 children who were drifted to crime. In the analysis, when comparing two independent groups; when normality assumptions were met t-test was used and when normality assumptions were not met Mann-Whitney U Test was used. For more than two groups, when normality assumptions were met One-way ANOVA and when normality assumptions were not met Kruskal-Wallis Test were used. According to the findings obtained as a result of the research, in the self-adjustment levels of children who are drifted to crime; the differences between groups were found to be statistically significant in terms of gender, age, educational background, number of siblings, parental deprivation and employment status. In the psychological symptom levels of children who are drifted to crime; in gender and number of sibling variables, the differences between the groups were found to be statistically significant. The conclusions reached are discussed in line with the relevant literature.

Keywords