Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Olası Benliklerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7499-7509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleklerinin ilk yıllarına ilişkin olası benlikleri ile öğretmenlik mesleklerini tercih etme öğretmen mesleğine uygun olma ve öğretmenliği sevme özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.   Amaç ve alt sorulara uygun olarak çalışma ilişkisel tarama modeli deseninde tasarlanmıştır.   Çalışma, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde Türkiye’deki bir eğitim fakültesinde öğrenim gören 180 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin analizinde Mann Whitney U testi, yüzde frekans, Kruskal Wallis tekniklerinden faydalanılmıştır.   Araştırma bulguları sosyal bilgiler öğretmen adaylarının olası öğretmen benliklerinin mesleğe uygun olma, mesleği tercih etme faktörü ve sosyal bilgiler öğretmenliğini sevme olgularına bağlı olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between the possible selves of social studies teacher candidates in the first years of their teaching profession and preferring teaching profession, being suitable for teaching profession and loving teaching. In accordance with the purpose and sub-questions, the study was designed in a relational survey model design. The study was carried out by 180 teacher candidates studying at a faculty of education in Turkey in the fall semester of the 2017-2018 academic year. Mann Whitney U test, percentage frequency and Kruskal Wallis test  were used in the analysis of the study data. The findings of the study reveal that prospective teachers' possible selves show significant differences according to being suitable for the profession, preferring the profession and loving social studies teaching.

Keywords


 • Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon

 • Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.

 • Arıcak, O.T., ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takımdeğişkenler açısından benlik say gısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1-8.

 • Aslan, D. ve Köksal A. A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğineyönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15.

 • Aslan, Y. H. (2016). Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar. Sosyal Bilimler Dergisi, S, 48, 83-84.

 • Brown, E. & Diekman, A. (2010). What will I be? Exploring gender differences in near and distant possible selves. Sex Roles, 63 (7/8), 568-579.

 • Bursal, M., & Buldur, S. (2016). İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri vegeleceklerine yönelik beklentileri karşılaştırmalı bir analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Creswell, J. W. (2012). Educational Research. Boston: Pearson

 • Çetin, G. (2017). “Öğretmen Adaylarının Mesleki Amaçlara Ulaşma Arzularıyla BunlarınUlaşılabilirliğine İlişkin İnançları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • Güler Ç. (2017), Öğretmen adaylarının mesleki amaçlara ulaşma arzularıyla bunlarınulaşılabilirliğine ilişkin inançları: öğretmen kimliği ve olası benliklerin rolleri YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretimi Bilim Dalı, Bolu

 • Dalioğlu T. S. & Adıgüzel, O.M. (2015). “Öğretmen Adayları Olası Benlikler Ölçeği”ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 173-185.

 • Dalioğlu T. S. (2016) Öğretmen adaylarının meslekteki ilk yıllarına yönelik olası benlikleri ile öz-yeterlik inançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları arasındaki ilişki, Doktora tezi Eğitim programları ve öğretim programı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Dalioğlu, S. T., & Adıgüzel, O. C. (2017), Öğretmen adaylarının olası benlikleri, öz-yeterlikinançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 487-496.

 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde etkili olan motivasyonel etkenler. İlköğretim Online, 16(2).

 • Hamman, D., Wang, E. & Burley, H. (2013). What I expect and fear next year: Measuring new teachers’ possible selves. Journal of Education for Teaching, 39(2), 222-234.

 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Karalı, M.A.(2018), Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimlikdüzeyleri ile olası benlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,Yayınlamış Yüksek LisansTezi,İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Leondari, A. (2007). Future time perspective, possible selves, and academic achievement.M.Rossiter (Ed.). Possible selves and adult learning: perspectives and potential 17-26. USA: Wiley Periodicals.

 • Nalcaçı, A., & Sökmen, Y. (2016). The reasons for pre-service teachers to prefer teachingprofession and its relationship with their attitudes toward this profession. Ahi Evran University Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 717-727.

 • Oyserman, D. ve Fryberg, S. (2006). The possible selves of diverse adolescents: Content andfunction across gender, race, and national origin. C. Dunkel ve J. Kerpelman (Ed.),Possible selves: Theory, research, and applications (s. 17–39). New York:Nova Science Publishers, Inc.

 • Ölçer, S. (2019) Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1841-1864.

 • Tavşanlı, G. Ö. F., & Saraç, Ö G. E. (2016) Sınıf öğretmeni adaylarının oluşması muhtemelöğretmen kimliklerinin “öğretmen adayları olası benlikler ölçeği” kullanılarak incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 689-703

 • Yılmaz, H. A. (2016). Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 79-89.

                                                                                                    
 • Article Statistics