3-6 Yaş Grubu Çocukların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-52
Language : null
Konu :
Number of pages: 7240-7248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuğun bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri yaşına, cinsiyetine ve aktivitesine uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesidir. Yaşamın her aşamasında önemli olan sağlıklı beslenme, anne karnındaki çocukların gelişimi için de oldukça önemlidir. Gebelikte ve erken çocuklukta beslenme kişinin kısa ve uzun vadeli sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Oyun dönemi olarak da adlandırılan 1-6 yaşta, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim hızı yüksek olduğu için dengeli, yeterli ve düzenli beslenmenin gelişim üzerinde etkisi büyük olmaktadır. Bu çalışma, 3-6 yaş çocuklarının beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yürütülmüştür.Araştırmanın evrenini, Konya il merkezinde yaşayan ve 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneler oluşturmuştur. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 381 anne katılmıştır. Araştırma verileri Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çocukların yaşı 3 ile 6 arasında değişmekte olup, %36.5'i 5 yaş, %32.5'i 6 yaş, %26.0'ı 4 yaş ve % 5.0'ı 3 yaşlarındadır. Çocukların %49.1'i erkek, %50.9'u da kızdır. Annelerin ve babaların yarısının (sırasıyla %50.1, %54.3) eğitim düzeyinin lisans ve üstü olduğu görülmektedir. Çocukların tükettikleri besinlerin, yemek ve hazır besinlerin her gün tüketilme durumuna göre aldıkları tüketim puanları yüzdesi; meyvede 93.54 (1782 puan), süt, yoğurt ve ayranda 91.44 (1742 puan), çorbada 81.89 (1560 puan), yumurtada 79.69 (1518 puan), salata ve söğüşte 71.29 (1358 puan), peynirde 71.02 (1353 puan), tereyağında 64.41 (1227 puan) ve zeytinde 61.00 (1162 puan) olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

One of the most important factors directly affecting the physical, emotional development and social behavior of the child is adequate and balanced nutrition in accordance with age, gender and activity. Healthy nutrition, which is important at every stage of life, is also important for the development of unborn children. Nutrition during pregnancy and early childhood has a significant effect on the short and long term health of the person. At the age of 1-6, which is also known as play period, because of the high rate of mental, social and emotional development, balanced, adequate and regular nutrition has a great effect on development..This study was conducted to determine the eating habits of 3-6 year old children.The study group of the research consisted of 381 mothers living in the province of Konya, who has children aged between 3-6 years. In the study, the general screening model was used and 381 volunteers participated in the study. The survey data were collected between December 2017 and January 2018. According to research findings, the age of children varies between 3 and 6, 36.5% is 5 years, 32.5% is 6 years, 26.0% is 4 years and 5.0% is 3 years old.49.1% of the children are boys and 50.9% are girls. Half of the mothers and fathers (50.1%, 54.3% respectively) are seen as having a degree of education and above. Percentage of consumption of food consumed by children, food and ready-to-eat food consumption according to Daily consumption; fruit 93.54 (1782 points), milk yogurt and buttermilk 91.44 (1742 points), soups 81.89 (1560 points), eggs 79.69 (1518 points), salads 71.29 (1358 points), cheese 71.02 (1353 points), butter 64.41 (1227 points) and olive 61.00 (1162 points) was found.

Keywords


 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Y., Melek (2015). Anne Ve Çocuk Beslenmesi (7. Baskı),

 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Y., Melek (2015). Anne Ve Çocuk Beslenmesi (7. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.

 • Yabancı, N., Kısaç, İ., Karakuş, S. Ş. (2014). The effects of mother's nutritional knowledge on attitudes and behaviors of children about nutrition. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4477-4481.

 • Asakura, K., Todoriki, H., Sasaki, S. (2017). Relationship Between Nutrition Knowledge And Dietaryİntake Among Primary School Children İn Japan: Combined Effect Of Children's And Their Guardians' Knowledge. Journal Of Epidemiology, 27(10), 483-491.

 • Bilge, A., Bayram, E., Can, İ. N., Binicier, İ. (2013) Hekim Gözüyle Sağlıklı Beslenme Ve Öne Çıkan Güncel Konular İnceleme Ve Değerlendirme. Ankara: Öncü Basımevi.

 • Blom-Hoffman, J., Kelleher, C., Power, T. J., & Leff, S. S. (2004). Promoting Healthy Food ConsumptionAmong Young Children: Evaluation Of A Multi-Component Nutrition Education Program. Journal Of School Psychology, 42(1), 45-60.

 • Corkins, M. R., Daniels, S. R., De Ferranti, S. D., Golden, N. H., Kim, J. H., Magge, S. N., &Schwarzenberg, S. J. (2016). Nutrition İn Children And Adolescents. Medical Clinics, 100(6), 1217-1235.

 • Demirezen, E., Coşansu, G. (2005). Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(8), 174-178.

 • Erdaş, E. (2010). Kastamonu’da Bazı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Beslenme AlışkanlıklarınınSağlıkları Ve Başarıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

 • Gökçay, G., & Garipağaoğlu, M. (2002). Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Beslenme (1. Baskı). İstanbul: Saga Yayınları.

 • Gündoğdu, H.M. (2016). Bilecik İlinde Yaz Spor Okullarına Katılan Çocukların BeslenmeAlışkanlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

 • Hirvonen, K., Hoddinott, J., Minten, B., Stifel, D. (2017). Children’s Diets, Nutrition Knowledge, And Access To Markets. World Development, 95, 303-315.

 • İrcal Sümbül, E. (2009). 4-6 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Okul Dönemindeki Yetersiz Ve DengesizBeslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Karaağaoğlu, N., Eroğlu Samur, G. (2015). Anne Ve Çocuk Beslenmesi (3.Baskı).Ankara: Pegem Akademi.

 • Karasar, Niyazi (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kobak, C., & Pek, H. (2015). Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı Ve AnaokulundakiÇocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 42-55.

 • Koivisto, U. K., Fellenius, J., Sjöden, P. O. (1994). Relations Between Parental Mealtime Practices And Children's Food İntake. Appetite, 22(3), 245-258.

 • Köroğlu, S. (2009). Okulöncesi Dönem 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Aileden Kaynaklanan BeslenmeBozukluklarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Mascola, A. J., Bryson, S. W., Agras, W. S. (2010). Picky Eating During Childhood: A Longitudinal Study To Age 11 Years. Eating Behaviors, 11(4), 253-257.

 • Megep (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi). (2007). Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlik Döneminde Beslenme, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Oğuz, Ş. (2011). Konya İl Merkezinde Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Etmekte Olan 60-72 AylıkÇocukların Beslenme Alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Rieger, M., Wagner, N. (2015). Child Health, İts Dynamic İnteraction With Nutrition And Health Memory–Evidence From Senegal. Economics & Human Biology, 16, 135-145.

 • Schwartz, C., Scholtens, P. A., Lalanne, A., Weenen, H., & Nicklaus, S. (2011). Development Of HealthyEating Habits Early İn Life. Review Of Recent Evidence And Selected Guidelines. Appetite, 57(3), 796- 807.

 • St-Onge, M. P., Keller, K. L., Heymsfield, S. B. (2003). Changes İn Childhood Food ConsumptionPatterns: A Cause For Concern İn Light Of İncreasing Body Weights. The American Journal Of Clinical Nutrition, 78(6), 1068-1073.

 • Tanır, F., Şaşmaz, T., Beyhan, Y., Bilici, S. (2015). Doğankent Beldesinde Bir Tekstil Fabrikasında Çalışanların Beslenme Durumu. Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi (Msg), 2(7).

 • Turan, T. (2016). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Beden Kitleİndekslerine Ve Beslenme Kaynaklı Sağlık Sorunu Yaşamalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Türkmenoğlu, G. (2007). 9-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Uzşen, H. (2016). Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ve OyunlaBeslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Williams, A., Suchdev, P. (2017). Assessing And Improving Childhood Nutrition And Growth Globally, Pediatric Clinics, 64(4), 755-768.

 • Yağcı Yılmaz, T. (2015). Gıda Reklamlarının Çocukların Beslenmesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics