Dış Ticaretin Ekonomik Özgürlükler Üzerindeki Etkileri: E-7 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6365-6375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, E-7 ülkeleri olan Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Endonezya ve Türkiye için döviz kurları, doğrudan yabancı yarımlar; kişi başına düşen milli gelir ve devlet harcamalarının ekonomik özgürlükler üzerindeki etkileri, [2000-2016] dönemine ait yıllık veriler kullanılarak, yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı; yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinden Hadri-Kurozumi (2012) testiyle incelenmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Westerlung-Edgerton (2007) LM bootstrap testiyle incelenmiş, eşbütünleşme analizinden sonra uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için AMG 2009 (Arttırılmış Ortalama Grup tahmincisi, Augmented Mean Group estimator) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda döviz kurlarının, doğrudan yabancı yatırımların, kişi başına düşen milli gelirin ve devlet harcamalarının ekonomik özgürlükler üzerindeki etkilerine bakıldığında; döviz kurlarının negatif, doğrudan yabancı yatırımlar, kişi başına düşen milli gelir ve devlet harcamalarının ise pozitif istatistiki olarak anlamlı etkilerinin oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study for E-7 countries China, India, Brazil, Mexico, Russia, Indonesia and Turkey exchange rates for foreign direct halves; the effects of national income per capita and state expenditures on economic freedoms were analyzed by using panel data analysis method which takes into account the horizontal cross-sectional dependence using annual data for the period [2000-2016]. Stability of series; Horizontal cross-sectional dependence was taken into consideration by Hadri-Kurozumi (2012) test which is one of the second generation unit root tests. Westerlung-Edgerton (2007) was examined with LM bootstrap test. Augmented Mean Group estimator method was used. As a result of the study, when the effects of foreign exchange rates, foreign direct investments, national income per capita and government expenditures on economic freedoms are examined; exchange rates have negative, direct foreign investments, per capita national income and government expenditures have positive statistically significant effects.

Keywords


 • Acar Mustafa, (2010). “Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah”, BİLİG, Bahar, Sayı 53: 1-28.

 • Acar Mustafa, (2010). “Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah”, BİLİG, Bahar, Sayı 53: 1-28.

 • Breusch, Trevor; Pagan, Adrian (1980). “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47 (1), 239-253.

 • Carlsson, F. Lundstrom, S. (2002). “Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects”, Public Choice, c.112, ss. 335–344.

 • Çetin, Rahmi (2013). “Ekonomik Özgürlüğün Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.37-47.

 • Doucouliagos, C. & Ulubaşoğlu, M. (2005). “Economic Freedom and Economic Growth:What Difference Does Specification Make?”, European Journal of Political Economy, (22): 60- 81.

 • Eberhardt, Markus & Stephen Bond (2009). Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: ANovel Estimator, MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Paper No: 17692. http://mpra.ub.uni- muenchen.de/17692/ (16.04.2019)

 • Feldmann, Horst (2007). “Economic Freedom and Unemployment Around the World,” Southern Economic Journal, Cilt 74, Sayı 1, s.158-176.

 • Fraser Institute (2019). “Economic Freedom”, https://www.fraserinstitute.org econo mic- freedom/map?geozone=world&page=map&year=2016 Erişim tarihi:20.05.2019

 • Hadri, K., & Kurozumi, E. (2012). “A Simple Panel Stationarity Tests in the Presence of Cross-Sectional Dependence”. Economics Letters, 115(1), 31–34.

 • Heckelman, J.C. (2000). “Economic Freedom and Economic Growth: A Short-Run Casual Investigation”, Journal of Applied Economics 3 (1), ss. 71- 91.

 • Islam, A.N. M.M. & Salimullah, A.H.M. (2006). “Effects of Private Investment, Economic Freedom and Openness on Economic Growth: LDC Experience”, Asian Affairs, (28), No: 1: 46- 68.

 • Özcan Burcu (2012). “İşsizlik Histerisi Hipotezi OECD Ülkeleri İçin Geçerli Mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi”. Erciyes İİBF dergisi, Haziran-Aralık 2012, (40), 95-117.

 • Pesaran, H.M.; T. Yamagata (2008). “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142, 50-93.

 • World Bank (WB), (2019). “World Development Indicators”, http://databank.world bank.org/data/source/world-development-indicators, Erişim Tarihi: 20.05.2019

 • Westerlund, Joakim, (2007). “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Sayı: 69/6, s. 709-748.

 • Westerlund, J., Edgerton D. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test, Economics Letters, 97 (3): 185-Yalman, İlkay Noyan, Ali Rıza Sandalcılar ve Ferhan Demirkoparan (2011). “Özgürlükler ve EkonomikKalkınma: Latin Amerika ve Türkiye,” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, s.431-444.

                                                                                                    
 • Article Statistics